ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر باهنر، حسین مهدی پور، (1398). تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 22(83)، 5-37. magiran.com/p2170907
Nasser Bahonar, (2019). An analysis of the policy implications of the Islamic revolution supreme Leader's thought about cyberspace and social networks, , 22(83), 5-37. magiran.com/p2170907
ناصر باهنر، حسین مهدی پور، تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 1398؛ 22(83): 5-37. magiran.com/p2170907
Nasser Bahonar, An analysis of the policy implications of the Islamic revolution supreme Leader's thought about cyberspace and social networks, , 2019; 22(83): 5-37. magiran.com/p2170907
ناصر باهنر، حسین مهدی پور، "تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی"، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج 22، شماره 83 (1398): 5-37. magiran.com/p2170907
Nasser Bahonar, "An analysis of the policy implications of the Islamic revolution supreme Leader's thought about cyberspace and social networks", 22, no.83 (2019): 5-37. magiran.com/p2170907
ناصر باهنر، حسین مهدی پور، (1398). 'تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی'، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 22(83)، صص.5-37. magiran.com/p2170907
Nasser Bahonar, (2019). 'An analysis of the policy implications of the Islamic revolution supreme Leader's thought about cyberspace and social networks', , 22(83), pp.5-37. magiran.com/p2170907
ناصر باهنر؛ حسین مهدی پور. "تحلیل دلالت های سیاستی اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فضای مجازی و شبکه های اجتماعی". فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، 22 ،83 ، 1398، 5-37. magiran.com/p2170907
Nasser Bahonar. "An analysis of the policy implications of the Islamic revolution supreme Leader's thought about cyberspace and social networks", , 22, 83, 2019, 5-37. magiran.com/p2170907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال