ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اشرف حاج حسینی، دلارام درود، انوشه شریفان، زهره افتخاری، (1399). بهینه سازی شرایط رشد کلایورومایسس مارکسیانوس برای تولید مانان به عنوان بیوامولسیفایر، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(2)، 115-126. magiran.com/p2170936
Ashraf Hajhosseini, Delaram Doroud, Anoosheh Sharifan, Zohreh Eftekhari, (2020). Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for Mannan Production as a Bioemulsifier, applied food biotechnology, 7(2), 115-126. magiran.com/p2170936
اشرف حاج حسینی، دلارام درود، انوشه شریفان، زهره افتخاری، بهینه سازی شرایط رشد کلایورومایسس مارکسیانوس برای تولید مانان به عنوان بیوامولسیفایر. مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 1399؛ 7(2): 115-126. magiran.com/p2170936
Ashraf Hajhosseini, Delaram Doroud, Anoosheh Sharifan, Zohreh Eftekhari, Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for Mannan Production as a Bioemulsifier, applied food biotechnology, 2020; 7(2): 115-126. magiran.com/p2170936
اشرف حاج حسینی، دلارام درود، انوشه شریفان، زهره افتخاری، "بهینه سازی شرایط رشد کلایورومایسس مارکسیانوس برای تولید مانان به عنوان بیوامولسیفایر"، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی 7، شماره 2 (1399): 115-126. magiran.com/p2170936
Ashraf Hajhosseini, Delaram Doroud, Anoosheh Sharifan, Zohreh Eftekhari, "Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for Mannan Production as a Bioemulsifier", applied food biotechnology 7, no.2 (2020): 115-126. magiran.com/p2170936
اشرف حاج حسینی، دلارام درود، انوشه شریفان، زهره افتخاری، (1399). 'بهینه سازی شرایط رشد کلایورومایسس مارکسیانوس برای تولید مانان به عنوان بیوامولسیفایر'، مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7(2)، صص.115-126. magiran.com/p2170936
Ashraf Hajhosseini, Delaram Doroud, Anoosheh Sharifan, Zohreh Eftekhari, (2020). 'Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for Mannan Production as a Bioemulsifier', applied food biotechnology, 7(2), pp.115-126. magiran.com/p2170936
اشرف حاج حسینی؛ دلارام درود؛ انوشه شریفان؛ زهره افتخاری. "بهینه سازی شرایط رشد کلایورومایسس مارکسیانوس برای تولید مانان به عنوان بیوامولسیفایر". مجله بیوتکنولوژی غذایی کاربردی، 7 ،2 ، 1399، 115-126. magiran.com/p2170936
Ashraf Hajhosseini; Delaram Doroud; Anoosheh Sharifan; Zohreh Eftekhari. "Optimizing Growth Conditions of Kluyveromyces marxianus for Mannan Production as a Bioemulsifier", applied food biotechnology, 7, 2, 2020, 115-126. magiran.com/p2170936
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال