ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاجی اسماعیلی، داود اسماعیلی، زهرا شفیعی، (1399). تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان، نشریه مطالعات قرائت قرآن، 8(14)، 11-30. magiran.com/p2171049
MuhamadReza Haji Esmaeili, Davood Esmaeili , Zahra Shafiei, (2020). ANALYSIS OF ABUL-FUTUH RAZI'S APPROACH IN FACING THE DIFFERENCES OF THE QUR’ANIC READINGS IN THE INTERPRETATION OF RAWD AL-JANNAN, Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 8(14), 11-30. magiran.com/p2171049
محمدرضا حاجی اسماعیلی، داود اسماعیلی، زهرا شفیعی، تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان. نشریه مطالعات قرائت قرآن، 1399؛ 8(14): 11-30. magiran.com/p2171049
MuhamadReza Haji Esmaeili, Davood Esmaeili , Zahra Shafiei, ANALYSIS OF ABUL-FUTUH RAZI'S APPROACH IN FACING THE DIFFERENCES OF THE QUR’ANIC READINGS IN THE INTERPRETATION OF RAWD AL-JANNAN, Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 2020; 8(14): 11-30. magiran.com/p2171049
محمدرضا حاجی اسماعیلی، داود اسماعیلی، زهرا شفیعی، "تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان"، نشریه مطالعات قرائت قرآن 8، شماره 14 (1399): 11-30. magiran.com/p2171049
MuhamadReza Haji Esmaeili, Davood Esmaeili , Zahra Shafiei, "ANALYSIS OF ABUL-FUTUH RAZI'S APPROACH IN FACING THE DIFFERENCES OF THE QUR’ANIC READINGS IN THE INTERPRETATION OF RAWD AL-JANNAN", Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading 8, no.14 (2020): 11-30. magiran.com/p2171049
محمدرضا حاجی اسماعیلی، داود اسماعیلی، زهرا شفیعی، (1399). 'تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان'، نشریه مطالعات قرائت قرآن، 8(14)، صص.11-30. magiran.com/p2171049
MuhamadReza Haji Esmaeili, Davood Esmaeili , Zahra Shafiei, (2020). 'ANALYSIS OF ABUL-FUTUH RAZI'S APPROACH IN FACING THE DIFFERENCES OF THE QUR’ANIC READINGS IN THE INTERPRETATION OF RAWD AL-JANNAN', Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 8(14), pp.11-30. magiran.com/p2171049
محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ داود اسماعیلی؛ زهرا شفیعی. "تحلیل رویکرد ابوالفتوح رازی در مواجهه با اختلاف قرائات در تفسیر روض الجنان و روح الجنان". نشریه مطالعات قرائت قرآن، 8 ،14 ، 1399، 11-30. magiran.com/p2171049
MuhamadReza Haji Esmaeili; Davood Esmaeili ; Zahra Shafiei. "ANALYSIS OF ABUL-FUTUH RAZI'S APPROACH IN FACING THE DIFFERENCES OF THE QUR’ANIC READINGS IN THE INTERPRETATION OF RAWD AL-JANNAN", Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 8, 14, 2020, 11-30. magiran.com/p2171049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال