ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا ابراهیمی، رضا اکرمی، ابراهیم حسین نجدگرامی، زهرا غیاثوند، هادی کوهساری، (1399). تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و منابع مختلف کربن بر برخی شاخص های ایمنی موکوس، آنزیم های کبد و جمعیت باکتری اسید لاکتیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلوک، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(2)، 67-90. magiran.com/p2171190
Alireza Ebrahimi, Reza Akrami , Ebrahim Hosein Najdegerami, Zahra Ghiasvand, Hadi Koohsari, (2020). Effect of protein levels and different carbon sources on mucus immune parameters, hepatic enzymes activity and Lactobacillus loading in biofloc system of common carp (Cyprinus carpio) juvenile, Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(2), 67-90. magiran.com/p2171190
علیرضا ابراهیمی، رضا اکرمی، ابراهیم حسین نجدگرامی، زهرا غیاثوند، هادی کوهساری، تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و منابع مختلف کربن بر برخی شاخص های ایمنی موکوس، آنزیم های کبد و جمعیت باکتری اسید لاکتیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلوک. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 1399؛ 8(2): 67-90. magiran.com/p2171190
Alireza Ebrahimi, Reza Akrami , Ebrahim Hosein Najdegerami, Zahra Ghiasvand, Hadi Koohsari, Effect of protein levels and different carbon sources on mucus immune parameters, hepatic enzymes activity and Lactobacillus loading in biofloc system of common carp (Cyprinus carpio) juvenile, Physiology and Aquatic Biotechnology, 2020; 8(2): 67-90. magiran.com/p2171190
علیرضا ابراهیمی، رضا اکرمی، ابراهیم حسین نجدگرامی، زهرا غیاثوند، هادی کوهساری، "تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و منابع مختلف کربن بر برخی شاخص های ایمنی موکوس، آنزیم های کبد و جمعیت باکتری اسید لاکتیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلوک"، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان 8، شماره 2 (1399): 67-90. magiran.com/p2171190
Alireza Ebrahimi, Reza Akrami , Ebrahim Hosein Najdegerami, Zahra Ghiasvand, Hadi Koohsari, "Effect of protein levels and different carbon sources on mucus immune parameters, hepatic enzymes activity and Lactobacillus loading in biofloc system of common carp (Cyprinus carpio) juvenile", Physiology and Aquatic Biotechnology 8, no.2 (2020): 67-90. magiran.com/p2171190
علیرضا ابراهیمی، رضا اکرمی، ابراهیم حسین نجدگرامی، زهرا غیاثوند، هادی کوهساری، (1399). 'تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و منابع مختلف کربن بر برخی شاخص های ایمنی موکوس، آنزیم های کبد و جمعیت باکتری اسید لاکتیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلوک'، فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8(2)، صص.67-90. magiran.com/p2171190
Alireza Ebrahimi, Reza Akrami , Ebrahim Hosein Najdegerami, Zahra Ghiasvand, Hadi Koohsari, (2020). 'Effect of protein levels and different carbon sources on mucus immune parameters, hepatic enzymes activity and Lactobacillus loading in biofloc system of common carp (Cyprinus carpio) juvenile', Physiology and Aquatic Biotechnology, 8(2), pp.67-90. magiran.com/p2171190
علیرضا ابراهیمی؛ رضا اکرمی؛ ابراهیم حسین نجدگرامی؛ زهرا غیاثوند؛ هادی کوهساری. "تاثیر سطوح متفاوت پروتئین و منابع مختلف کربن بر برخی شاخص های ایمنی موکوس، آنزیم های کبد و جمعیت باکتری اسید لاکتیک بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلوک". فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان، 8 ،2 ، 1399، 67-90. magiran.com/p2171190
Alireza Ebrahimi; Reza Akrami ; Ebrahim Hosein Najdegerami; Zahra Ghiasvand; Hadi Koohsari. "Effect of protein levels and different carbon sources on mucus immune parameters, hepatic enzymes activity and Lactobacillus loading in biofloc system of common carp (Cyprinus carpio) juvenile", Physiology and Aquatic Biotechnology, 8, 2, 2020, 67-90. magiran.com/p2171190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال