ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی فرهادی، حسن متین همائی، پروین فرزانگی، (1399). اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 8(27)، 59-71. magiran.com/p2171203
Mustafa Farhadi, Hasan Matin Homaee, Parvin Farzanegi, (2020). The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 8(27), 59-71. magiran.com/p2171203
مصطفی فرهادی، حسن متین همائی، پروین فرزانگی، اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 1399؛ 8(27): 59-71. magiran.com/p2171203
Mustafa Farhadi, Hasan Matin Homaee, Parvin Farzanegi, The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women, Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 2020; 8(27): 59-71. magiran.com/p2171203
مصطفی فرهادی، حسن متین همائی، پروین فرزانگی، "اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق"، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور 8، شماره 27 (1399): 59-71. magiran.com/p2171203
Mustafa Farhadi, Hasan Matin Homaee, Parvin Farzanegi, "The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences 8, no.27 (2020): 59-71. magiran.com/p2171203
مصطفی فرهادی، حسن متین همائی، پروین فرزانگی، (1399). 'اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق'، مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 8(27)، صص.59-71. magiran.com/p2171203
Mustafa Farhadi, Hasan Matin Homaee, Parvin Farzanegi, (2020). 'The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women', Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 8(27), pp.59-71. magiran.com/p2171203
مصطفی فرهادی؛ حسن متین همائی؛ پروین فرزانگی. "اثر شش ماه تمرین مقاومتی و عصاره گیاه زنجبیل بر نیمرخ لیپیدی، ترکیب بدنی و آنزیم های کبدی منتخب در زنان یائسه چاق". مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 8 ،27 ، 1399، 59-71. magiran.com/p2171203
Mustafa Farhadi; Hasan Matin Homaee; Parvin Farzanegi. "The effect of six months’ resistance training and ginger extract on lipid profiles, body composition and selected liver enzymes in obese menopausal women", Journal of Neyshabur University of Medical Sciences, 8, 27, 2020, 59-71. magiran.com/p2171203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال