ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی، سمیه تکلوی، تورج هاشمی، (1399). تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15(58)، 1-10. magiran.com/p2171220
Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani , Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi, (2020). Preparation of a school-based psycho-educational package and its effect on the psychological distress of 12th grade girls, Modern psychological research, 15(58), 1-10. magiran.com/p2171220
سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی، سمیه تکلوی، تورج هاشمی، تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1399؛ 15(58): 1-10. magiran.com/p2171220
Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani , Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi, Preparation of a school-based psycho-educational package and its effect on the psychological distress of 12th grade girls, Modern psychological research, 2020; 15(58): 1-10. magiran.com/p2171220
سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی، سمیه تکلوی، تورج هاشمی، "تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 15، شماره 58 (1399): 1-10. magiran.com/p2171220
Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani , Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi, "Preparation of a school-based psycho-educational package and its effect on the psychological distress of 12th grade girls", Modern psychological research 15, no.58 (2020): 1-10. magiran.com/p2171220
سهیلا ایمان پرور، محمد نریمانی، سمیه تکلوی، تورج هاشمی، (1399). 'تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15(58)، صص.1-10. magiran.com/p2171220
Soheila Imanparvar, Mohammad Narimani , Somayeh Taklavi, Touraj Hashemi, (2020). 'Preparation of a school-based psycho-educational package and its effect on the psychological distress of 12th grade girls', Modern psychological research, 15(58), pp.1-10. magiran.com/p2171220
سهیلا ایمان پرور؛ محمد نریمانی؛ سمیه تکلوی؛ تورج هاشمی. "تهیه بسته روانی-آموزشی مبتنی بر مدرسه و بررسی اثربخشی آن بر آشفتگی روانشناختی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم متوسطه پیش کنکوری". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 15 ،58 ، 1399، 1-10. magiran.com/p2171220
Soheila Imanparvar; Mohammad Narimani ; Somayeh Taklavi; Touraj Hashemi. "Preparation of a school-based psycho-educational package and its effect on the psychological distress of 12th grade girls", Modern psychological research, 15, 58, 2020, 1-10. magiran.com/p2171220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال