ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه شهرستان، پروانه جعفری، آرام قره باغی، ایمان خانی فراهانی، اسماعیل شهرستان، (1399). بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(2)، 198-209. magiran.com/p2171298
Fatemeh Shahrestan, Parvaneh Jafari, Aram Gharebaghi, Iman Khani Farahani, Esmaeil Shahrestan, (2020). Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model, Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(2), 198-209. magiran.com/p2171298
فاطمه شهرستان، پروانه جعفری، آرام قره باغی، ایمان خانی فراهانی، اسماعیل شهرستان، بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1399؛ 23(2): 198-209. magiran.com/p2171298
Fatemeh Shahrestan, Parvaneh Jafari, Aram Gharebaghi, Iman Khani Farahani, Esmaeil Shahrestan, Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2020; 23(2): 198-209. magiran.com/p2171298
فاطمه شهرستان، پروانه جعفری، آرام قره باغی، ایمان خانی فراهانی، اسماعیل شهرستان، "بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 23، شماره 2 (1399): 198-209. magiran.com/p2171298
Fatemeh Shahrestan, Parvaneh Jafari, Aram Gharebaghi, Iman Khani Farahani, Esmaeil Shahrestan, "Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model", Journal of Arak University of Medical Sciences 23, no.2 (2020): 198-209. magiran.com/p2171298
فاطمه شهرستان، پروانه جعفری، آرام قره باغی، ایمان خانی فراهانی، اسماعیل شهرستان، (1399). 'بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23(2)، صص.198-209. magiran.com/p2171298
Fatemeh Shahrestan, Parvaneh Jafari, Aram Gharebaghi, Iman Khani Farahani, Esmaeil Shahrestan, (2020). 'Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model', Journal of Arak University of Medical Sciences, 23(2), pp.198-209. magiran.com/p2171298
فاطمه شهرستان؛ پروانه جعفری؛ آرام قره باغی؛ ایمان خانی فراهانی؛ اسماعیل شهرستان. "بهبود دیس لیپیدمی و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی با استفاده از پروبیوتیک بیوفلورا و عصاره دارچین در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 23 ،2 ، 1399، 198-209. magiran.com/p2171298
Fatemeh Shahrestan; Parvaneh Jafari; Aram Gharebaghi; Iman Khani Farahani; Esmaeil Shahrestan. "Effect of Bioflora and Cinnamon Extract Consumption on Dyslipidemia and Cardiovascular Disease in a Diabetic Rat Model", Journal of Arak University of Medical Sciences, 23, 2, 2020, 198-209. magiran.com/p2171298
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال