ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماریا ظهیری، شیما پرویز، سید جواد حسینی، (1399). استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته قلبی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(2)، 2206-2225. magiran.com/p2171555
Maria Zahiri, Shima Parviz, Seyed Javad Hosseini, (2020). Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(2), 2206-2225. magiran.com/p2171555
ماریا ظهیری، شیما پرویز، سید جواد حسینی، استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1399؛ 10(2): 2206-2225. magiran.com/p2171555
Maria Zahiri, Shima Parviz, Seyed Javad Hosseini, Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2020; 10(2): 2206-2225. magiran.com/p2171555
ماریا ظهیری، شیما پرویز، سید جواد حسینی، "استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته قلبی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 10، شماره 2 (1399): 2206-2225. magiran.com/p2171555
Maria Zahiri, Shima Parviz, Seyed Javad Hosseini, "Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction", Journal of Fasa University of Medical Sciences 10, no.2 (2020): 2206-2225. magiran.com/p2171555
ماریا ظهیری، شیما پرویز، سید جواد حسینی، (1399). 'استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته قلبی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(2)، صص.2206-2225. magiran.com/p2171555
Maria Zahiri, Shima Parviz, Seyed Javad Hosseini, (2020). 'Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(2), pp.2206-2225. magiran.com/p2171555
ماریا ظهیری؛ شیما پرویز؛ سید جواد حسینی. "استفاده از سلول های بنیادی در درمان سکته قلبی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10 ،2 ، 1399، 2206-2225. magiran.com/p2171555
Maria Zahiri; Shima Parviz; Seyed Javad Hosseini. "Use of Stem Cells in the Treatment of Myocardial Infarction", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10, 2, 2020, 2206-2225. magiran.com/p2171555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال