ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه نیکنام، علیرضا براری، احمد عبدی، پروین فرزانگی، (1399). اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(2)، 2317-2327. magiran.com/p2171564
Khadige Niknam, Alireza Barari, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, (2020). Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(2), 2317-2327. magiran.com/p2171564
خدیجه نیکنام، علیرضا براری، احمد عبدی، پروین فرزانگی، اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1399؛ 10(2): 2317-2327. magiran.com/p2171564
Khadige Niknam, Alireza Barari, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2020; 10(2): 2317-2327. magiran.com/p2171564
خدیجه نیکنام، علیرضا براری، احمد عبدی، پروین فرزانگی، "اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 10، شماره 2 (1399): 2317-2327. magiran.com/p2171564
Khadige Niknam, Alireza Barari, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, "Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis", Journal of Fasa University of Medical Sciences 10, no.2 (2020): 2317-2327. magiran.com/p2171564
خدیجه نیکنام، علیرضا براری، احمد عبدی، پروین فرزانگی، (1399). 'اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10(2)، صص.2317-2327. magiran.com/p2171564
Khadige Niknam, Alireza Barari, Ahmad Abdi, Parvin Farzanegi, (2020). 'Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10(2), pp.2317-2327. magiran.com/p2171564
خدیجه نیکنام؛ علیرضا براری؛ احمد عبدی؛ پروین فرزانگی. "اثر تمرینات استقامتی و تزریق سلول های بنیادی بر بیان ژن PDGF و PDGFr در بافت زانو موش های مبتلابه استئوآرتریت زانو". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 10 ،2 ، 1399، 2317-2327. magiran.com/p2171564
Khadige Niknam; Alireza Barari; Ahmad Abdi; Parvin Farzanegi. "Effect of Endurance Training and Stem Cell Injection on PDGF and PDGFr Gene Expression in Knee Tissue of Rats with Knee Osteoarthritis", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 10, 2, 2020, 2317-2327. magiran.com/p2171564
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال