ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم براحی، عبیر اسماعیل، هاجر الحرتیتی، نبیله شهبون، عواطف بن علی، رجاء امیار، بشری لخریسی، نور الدین رحیم، عبدالقادر زروق، محمد اوحسین، (1399). ترکیب شیمیایی و و ارزیابی ضد باکتریایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) در مقابل برخی از سویه های باکتریایی بیماری زا، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، 295-307. magiran.com/p2171580
M. Barrahi, A. Esmail, H. Elhartiti, N. Chahboun, A. Benali, R. Amiyare, B. Lakhrissi, N. Rhaiem, A. Zarrouk , M. Ouhssine, (2020). Chemical composition and evaluation of antibacterial activity of fennel (Foeniculum vulgare Mill) seed essential oil against some pathogenic bacterial strains, Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), 295-307. magiran.com/p2171580
مریم براحی، عبیر اسماعیل، هاجر الحرتیتی، نبیله شهبون، عواطف بن علی، رجاء امیار، بشری لخریسی، نور الدین رحیم، عبدالقادر زروق، محمد اوحسین، ترکیب شیمیایی و و ارزیابی ضد باکتریایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) در مقابل برخی از سویه های باکتریایی بیماری زا. مجله علوم محیطی خزر، 1399؛ 18(4): 295-307. magiran.com/p2171580
M. Barrahi, A. Esmail, H. Elhartiti, N. Chahboun, A. Benali, R. Amiyare, B. Lakhrissi, N. Rhaiem, A. Zarrouk , M. Ouhssine, Chemical composition and evaluation of antibacterial activity of fennel (Foeniculum vulgare Mill) seed essential oil against some pathogenic bacterial strains, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2020; 18(4): 295-307. magiran.com/p2171580
مریم براحی، عبیر اسماعیل، هاجر الحرتیتی، نبیله شهبون، عواطف بن علی، رجاء امیار، بشری لخریسی، نور الدین رحیم، عبدالقادر زروق، محمد اوحسین، "ترکیب شیمیایی و و ارزیابی ضد باکتریایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) در مقابل برخی از سویه های باکتریایی بیماری زا"، مجله علوم محیطی خزر 18، شماره 4 (1399): 295-307. magiran.com/p2171580
M. Barrahi, A. Esmail, H. Elhartiti, N. Chahboun, A. Benali, R. Amiyare, B. Lakhrissi, N. Rhaiem, A. Zarrouk , M. Ouhssine, "Chemical composition and evaluation of antibacterial activity of fennel (Foeniculum vulgare Mill) seed essential oil against some pathogenic bacterial strains", Caspian Journal of Environmental Sciences 18, no.4 (2020): 295-307. magiran.com/p2171580
مریم براحی، عبیر اسماعیل، هاجر الحرتیتی، نبیله شهبون، عواطف بن علی، رجاء امیار، بشری لخریسی، نور الدین رحیم، عبدالقادر زروق، محمد اوحسین، (1399). 'ترکیب شیمیایی و و ارزیابی ضد باکتریایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) در مقابل برخی از سویه های باکتریایی بیماری زا'، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، صص.295-307. magiran.com/p2171580
M. Barrahi, A. Esmail, H. Elhartiti, N. Chahboun, A. Benali, R. Amiyare, B. Lakhrissi, N. Rhaiem, A. Zarrouk , M. Ouhssine, (2020). 'Chemical composition and evaluation of antibacterial activity of fennel (Foeniculum vulgare Mill) seed essential oil against some pathogenic bacterial strains', Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), pp.295-307. magiran.com/p2171580
مریم براحی؛ عبیر اسماعیل؛ هاجر الحرتیتی؛ نبیله شهبون؛ عواطف بن علی؛ رجاء امیار؛ بشری لخریسی؛ نور الدین رحیم؛ عبدالقادر زروق؛ محمد اوحسین. "ترکیب شیمیایی و و ارزیابی ضد باکتریایی گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) در مقابل برخی از سویه های باکتریایی بیماری زا". مجله علوم محیطی خزر، 18 ،4 ، 1399، 295-307. magiran.com/p2171580
M. Barrahi; A. Esmail; H. Elhartiti; N. Chahboun; A. Benali; R. Amiyare; B. Lakhrissi; N. Rhaiem; A. Zarrouk ; M. Ouhssine. "Chemical composition and evaluation of antibacterial activity of fennel (Foeniculum vulgare Mill) seed essential oil against some pathogenic bacterial strains", Caspian Journal of Environmental Sciences, 18, 4, 2020, 295-307. magiran.com/p2171580
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال