ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا عامری سیاهوئی، مژگان زعیم دار، رکسانا موگوئی، سید علی جوزی، (1399). بررسی توان سیپروس آلترنیفولیوس , آمارانتوس رتروفلکسوس، کلوزیا کریستاتا و بامبوز وولگاریس برای پالایش آلودگیهای نوظهور و شوری زدائی: چشماندازی به تکنولوژی بسترهای شناور، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، 309-317. magiran.com/p2171581
R. Ameri Siahouei, M. Zaeimdar, R. Moogouei, S.A. Jozi, (2020). Potential of Cyperus alternifolius, Amaranthus retroflexus, Closia cristata and Bambusa vulgaris to phytoremediate emerging contaminants and phytodesalination; Insight to floating beds technology, Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), 309-317. magiran.com/p2171581
رضا عامری سیاهوئی، مژگان زعیم دار، رکسانا موگوئی، سید علی جوزی، بررسی توان سیپروس آلترنیفولیوس , آمارانتوس رتروفلکسوس، کلوزیا کریستاتا و بامبوز وولگاریس برای پالایش آلودگیهای نوظهور و شوری زدائی: چشماندازی به تکنولوژی بسترهای شناور. مجله علوم محیطی خزر، 1399؛ 18(4): 309-317. magiran.com/p2171581
R. Ameri Siahouei, M. Zaeimdar, R. Moogouei, S.A. Jozi, Potential of Cyperus alternifolius, Amaranthus retroflexus, Closia cristata and Bambusa vulgaris to phytoremediate emerging contaminants and phytodesalination; Insight to floating beds technology, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2020; 18(4): 309-317. magiran.com/p2171581
رضا عامری سیاهوئی، مژگان زعیم دار، رکسانا موگوئی، سید علی جوزی، "بررسی توان سیپروس آلترنیفولیوس , آمارانتوس رتروفلکسوس، کلوزیا کریستاتا و بامبوز وولگاریس برای پالایش آلودگیهای نوظهور و شوری زدائی: چشماندازی به تکنولوژی بسترهای شناور"، مجله علوم محیطی خزر 18، شماره 4 (1399): 309-317. magiran.com/p2171581
R. Ameri Siahouei, M. Zaeimdar, R. Moogouei, S.A. Jozi, "Potential of Cyperus alternifolius, Amaranthus retroflexus, Closia cristata and Bambusa vulgaris to phytoremediate emerging contaminants and phytodesalination; Insight to floating beds technology", Caspian Journal of Environmental Sciences 18, no.4 (2020): 309-317. magiran.com/p2171581
رضا عامری سیاهوئی، مژگان زعیم دار، رکسانا موگوئی، سید علی جوزی، (1399). 'بررسی توان سیپروس آلترنیفولیوس , آمارانتوس رتروفلکسوس، کلوزیا کریستاتا و بامبوز وولگاریس برای پالایش آلودگیهای نوظهور و شوری زدائی: چشماندازی به تکنولوژی بسترهای شناور'، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، صص.309-317. magiran.com/p2171581
R. Ameri Siahouei, M. Zaeimdar, R. Moogouei, S.A. Jozi, (2020). 'Potential of Cyperus alternifolius, Amaranthus retroflexus, Closia cristata and Bambusa vulgaris to phytoremediate emerging contaminants and phytodesalination; Insight to floating beds technology', Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), pp.309-317. magiran.com/p2171581
رضا عامری سیاهوئی؛ مژگان زعیم دار؛ رکسانا موگوئی؛ سید علی جوزی. "بررسی توان سیپروس آلترنیفولیوس , آمارانتوس رتروفلکسوس، کلوزیا کریستاتا و بامبوز وولگاریس برای پالایش آلودگیهای نوظهور و شوری زدائی: چشماندازی به تکنولوژی بسترهای شناور". مجله علوم محیطی خزر، 18 ،4 ، 1399، 309-317. magiran.com/p2171581
R. Ameri Siahouei; M. Zaeimdar; R. Moogouei; S.A. Jozi. "Potential of Cyperus alternifolius, Amaranthus retroflexus, Closia cristata and Bambusa vulgaris to phytoremediate emerging contaminants and phytodesalination; Insight to floating beds technology", Caspian Journal of Environmental Sciences, 18, 4, 2020, 309-317. magiran.com/p2171581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال