ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ام کلثوم زیدانی، محمد داکی، محمد فخاوی، حمید الرحمانی، فاطیمه فضیل، (1399). قابلیت دستیابی و اهمیت دیتا برای توسعه پایگاه داده های زمین شناختی در خصوص کیفیت فیزیک و شیمیایی آب: مثالی از آبهای زیرزمینی مراکش، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، 319-327. magiran.com/p2171582
O. Zidani, M. Dakki, M. Fekhaoui, H. Errahmani, F. Fadil, (2020). Availability and significance of data for the development of a geodatabase on the water physicochemical quality: the example of the Moroccan groundwaters, Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), 319-327. magiran.com/p2171582
ام کلثوم زیدانی، محمد داکی، محمد فخاوی، حمید الرحمانی، فاطیمه فضیل، قابلیت دستیابی و اهمیت دیتا برای توسعه پایگاه داده های زمین شناختی در خصوص کیفیت فیزیک و شیمیایی آب: مثالی از آبهای زیرزمینی مراکش. مجله علوم محیطی خزر، 1399؛ 18(4): 319-327. magiran.com/p2171582
O. Zidani, M. Dakki, M. Fekhaoui, H. Errahmani, F. Fadil, Availability and significance of data for the development of a geodatabase on the water physicochemical quality: the example of the Moroccan groundwaters, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2020; 18(4): 319-327. magiran.com/p2171582
ام کلثوم زیدانی، محمد داکی، محمد فخاوی، حمید الرحمانی، فاطیمه فضیل، "قابلیت دستیابی و اهمیت دیتا برای توسعه پایگاه داده های زمین شناختی در خصوص کیفیت فیزیک و شیمیایی آب: مثالی از آبهای زیرزمینی مراکش"، مجله علوم محیطی خزر 18، شماره 4 (1399): 319-327. magiran.com/p2171582
O. Zidani, M. Dakki, M. Fekhaoui, H. Errahmani, F. Fadil, "Availability and significance of data for the development of a geodatabase on the water physicochemical quality: the example of the Moroccan groundwaters", Caspian Journal of Environmental Sciences 18, no.4 (2020): 319-327. magiran.com/p2171582
ام کلثوم زیدانی، محمد داکی، محمد فخاوی، حمید الرحمانی، فاطیمه فضیل، (1399). 'قابلیت دستیابی و اهمیت دیتا برای توسعه پایگاه داده های زمین شناختی در خصوص کیفیت فیزیک و شیمیایی آب: مثالی از آبهای زیرزمینی مراکش'، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، صص.319-327. magiran.com/p2171582
O. Zidani, M. Dakki, M. Fekhaoui, H. Errahmani, F. Fadil, (2020). 'Availability and significance of data for the development of a geodatabase on the water physicochemical quality: the example of the Moroccan groundwaters', Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), pp.319-327. magiran.com/p2171582
ام کلثوم زیدانی؛ محمد داکی؛ محمد فخاوی؛ حمید الرحمانی؛ فاطیمه فضیل. "قابلیت دستیابی و اهمیت دیتا برای توسعه پایگاه داده های زمین شناختی در خصوص کیفیت فیزیک و شیمیایی آب: مثالی از آبهای زیرزمینی مراکش". مجله علوم محیطی خزر، 18 ،4 ، 1399، 319-327. magiran.com/p2171582
O. Zidani; M. Dakki; M. Fekhaoui; H. Errahmani; F. Fadil. "Availability and significance of data for the development of a geodatabase on the water physicochemical quality: the example of the Moroccan groundwaters", Caspian Journal of Environmental Sciences, 18, 4, 2020, 319-327. magiran.com/p2171582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال