ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی درفان، محمدهاشم موسوی حقیقی، سید نعمت الله موسوی، (1399). بهینه سازی فرایند تصمیم گیری صید میگو در بندر دیر با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمان، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، 367-381. magiran.com/p2171586
L. Dorfan, M.H. Mousavi Haghighi, S.N. Mousavi, (2020). Optimized decision-making for shrimp fishery in Dayyer Port using the goal programing model, Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), 367-381. magiran.com/p2171586
لیلی درفان، محمدهاشم موسوی حقیقی، سید نعمت الله موسوی، بهینه سازی فرایند تصمیم گیری صید میگو در بندر دیر با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمان. مجله علوم محیطی خزر، 1399؛ 18(4): 367-381. magiran.com/p2171586
L. Dorfan, M.H. Mousavi Haghighi, S.N. Mousavi, Optimized decision-making for shrimp fishery in Dayyer Port using the goal programing model, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2020; 18(4): 367-381. magiran.com/p2171586
لیلی درفان، محمدهاشم موسوی حقیقی، سید نعمت الله موسوی، "بهینه سازی فرایند تصمیم گیری صید میگو در بندر دیر با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمان"، مجله علوم محیطی خزر 18، شماره 4 (1399): 367-381. magiran.com/p2171586
L. Dorfan, M.H. Mousavi Haghighi, S.N. Mousavi, "Optimized decision-making for shrimp fishery in Dayyer Port using the goal programing model", Caspian Journal of Environmental Sciences 18, no.4 (2020): 367-381. magiran.com/p2171586
لیلی درفان، محمدهاشم موسوی حقیقی، سید نعمت الله موسوی، (1399). 'بهینه سازی فرایند تصمیم گیری صید میگو در بندر دیر با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمان'، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، صص.367-381. magiran.com/p2171586
L. Dorfan, M.H. Mousavi Haghighi, S.N. Mousavi, (2020). 'Optimized decision-making for shrimp fishery in Dayyer Port using the goal programing model', Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), pp.367-381. magiran.com/p2171586
لیلی درفان؛ محمدهاشم موسوی حقیقی؛ سید نعمت الله موسوی. "بهینه سازی فرایند تصمیم گیری صید میگو در بندر دیر با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمان". مجله علوم محیطی خزر، 18 ،4 ، 1399، 367-381. magiran.com/p2171586
L. Dorfan; M.H. Mousavi Haghighi; S.N. Mousavi. "Optimized decision-making for shrimp fishery in Dayyer Port using the goal programing model", Caspian Journal of Environmental Sciences, 18, 4, 2020, 367-381. magiran.com/p2171586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال