ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صمد زارعی، سید نعمت الله موسوی، محمدکریم معتمد، (1399). نقش محیط زیست و سرمایه های اجتماعی در رشد اقتصادی ایران، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، 383-395. magiran.com/p2171587
S. Zarei, N. Moosavi, M.K. Motamed, (2020). The role of environment and social capitals in Iranian economic growth, Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), 383-395. magiran.com/p2171587
صمد زارعی، سید نعمت الله موسوی، محمدکریم معتمد، نقش محیط زیست و سرمایه های اجتماعی در رشد اقتصادی ایران. مجله علوم محیطی خزر، 1399؛ 18(4): 383-395. magiran.com/p2171587
S. Zarei, N. Moosavi, M.K. Motamed, The role of environment and social capitals in Iranian economic growth, Caspian Journal of Environmental Sciences, 2020; 18(4): 383-395. magiran.com/p2171587
صمد زارعی، سید نعمت الله موسوی، محمدکریم معتمد، "نقش محیط زیست و سرمایه های اجتماعی در رشد اقتصادی ایران"، مجله علوم محیطی خزر 18، شماره 4 (1399): 383-395. magiran.com/p2171587
S. Zarei, N. Moosavi, M.K. Motamed, "The role of environment and social capitals in Iranian economic growth", Caspian Journal of Environmental Sciences 18, no.4 (2020): 383-395. magiran.com/p2171587
صمد زارعی، سید نعمت الله موسوی، محمدکریم معتمد، (1399). 'نقش محیط زیست و سرمایه های اجتماعی در رشد اقتصادی ایران'، مجله علوم محیطی خزر، 18(4)، صص.383-395. magiran.com/p2171587
S. Zarei, N. Moosavi, M.K. Motamed, (2020). 'The role of environment and social capitals in Iranian economic growth', Caspian Journal of Environmental Sciences, 18(4), pp.383-395. magiran.com/p2171587
صمد زارعی؛ سید نعمت الله موسوی؛ محمدکریم معتمد. "نقش محیط زیست و سرمایه های اجتماعی در رشد اقتصادی ایران". مجله علوم محیطی خزر، 18 ،4 ، 1399، 383-395. magiran.com/p2171587
S. Zarei; N. Moosavi; M.K. Motamed. "The role of environment and social capitals in Iranian economic growth", Caspian Journal of Environmental Sciences, 18, 4, 2020, 383-395. magiran.com/p2171587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال