ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم هنرمند، قاسم نباتیان، مهتاب افلاکی، محمد ابراهیمی، (1399). زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان، فصلنامه علوم زمین، 29(116)، 239-252. magiran.com/p2171796
Maryam Honarmand , Ghasem Nabatian, Mahtab Aflaki, Mohammad Ebrahimi, (2020). Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(116), 239-252. magiran.com/p2171796
مریم هنرمند، قاسم نباتیان، مهتاب افلاکی، محمد ابراهیمی، زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان. فصلنامه علوم زمین، 1399؛ 29(116): 239-252. magiran.com/p2171796
Maryam Honarmand , Ghasem Nabatian, Mahtab Aflaki, Mohammad Ebrahimi, Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 29(116): 239-252. magiran.com/p2171796
مریم هنرمند، قاسم نباتیان، مهتاب افلاکی، محمد ابراهیمی، "زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 116 (1399): 239-252. magiran.com/p2171796
Maryam Honarmand , Ghasem Nabatian, Mahtab Aflaki, Mohammad Ebrahimi, "Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.116 (2020): 239-252. magiran.com/p2171796
مریم هنرمند، قاسم نباتیان، مهتاب افلاکی، محمد ابراهیمی، (1399). 'زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان'، فصلنامه علوم زمین، 29(116)، صص.239-252. magiran.com/p2171796
Maryam Honarmand , Ghasem Nabatian, Mahtab Aflaki, Mohammad Ebrahimi, (2020). 'Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(116), pp.239-252. magiran.com/p2171796
مریم هنرمند؛ قاسم نباتیان؛ مهتاب افلاکی؛ محمد ابراهیمی. "زمین شناسی، سن سنجی و خاستگاه تکتونیکی توده های گنایس میلونیتی و گرانیت مغانلو، باختر زنجان". فصلنامه علوم زمین، 29 ،116 ، 1399، 239-252. magiran.com/p2171796
Maryam Honarmand ; Ghasem Nabatian; Mahtab Aflaki; Mohammad Ebrahimi. "Zircon U-Pb dating and geochemistry of the Moghanlou mylonite gneiss and granite intrusions, west of Zanjan", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 116, 2020, 239-252. magiran.com/p2171796
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال