ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه خرمی روز، محمدمنصور فلامکی، ویدا نوروز برازجانی، (1399). خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا)، فصلنامه هویت شهر، 14(43)، 61-74. magiran.com/p2171822
Reyhaneh Khorrami Rouz, MOhammadMnsour Falamaki , Vida Nourouz, (2020). Reading Gender Components in Shopping Centers design in Tehran(Case Studies : Palladium , Koroush , Tirāgeh-2 Shopping Center, and kuwatihaie Reza Passage), Hoviate shahr, 14(43), 61-74. magiran.com/p2171822
ریحانه خرمی روز، محمدمنصور فلامکی، ویدا نوروز برازجانی، خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا). فصلنامه هویت شهر، 1399؛ 14(43): 61-74. magiran.com/p2171822
Reyhaneh Khorrami Rouz, MOhammadMnsour Falamaki , Vida Nourouz, Reading Gender Components in Shopping Centers design in Tehran(Case Studies : Palladium , Koroush , Tirāgeh-2 Shopping Center, and kuwatihaie Reza Passage), Hoviate shahr, 2020; 14(43): 61-74. magiran.com/p2171822
ریحانه خرمی روز، محمدمنصور فلامکی، ویدا نوروز برازجانی، "خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا)"، فصلنامه هویت شهر 14، شماره 43 (1399): 61-74. magiran.com/p2171822
Reyhaneh Khorrami Rouz, MOhammadMnsour Falamaki , Vida Nourouz, "Reading Gender Components in Shopping Centers design in Tehran(Case Studies : Palladium , Koroush , Tirāgeh-2 Shopping Center, and kuwatihaie Reza Passage)", Hoviate shahr 14, no.43 (2020): 61-74. magiran.com/p2171822
ریحانه خرمی روز، محمدمنصور فلامکی، ویدا نوروز برازجانی، (1399). 'خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا)'، فصلنامه هویت شهر، 14(43)، صص.61-74. magiran.com/p2171822
Reyhaneh Khorrami Rouz, MOhammadMnsour Falamaki , Vida Nourouz, (2020). 'Reading Gender Components in Shopping Centers design in Tehran(Case Studies : Palladium , Koroush , Tirāgeh-2 Shopping Center, and kuwatihaie Reza Passage)', Hoviate shahr, 14(43), pp.61-74. magiran.com/p2171822
ریحانه خرمی روز؛ محمدمنصور فلامکی؛ ویدا نوروز برازجانی. "خوانش مولفه های جنسیتی در طراحی مراکز خرید شهر تهران (مطالعه موردی: مرکز خرید پالادیوم، مرکز خرید کوروش، مرکز خرید تیراژه 2، پاساژ کویتی های رضا)". فصلنامه هویت شهر، 14 ،43 ، 1399، 61-74. magiran.com/p2171822
Reyhaneh Khorrami Rouz; MOhammadMnsour Falamaki ; Vida Nourouz. "Reading Gender Components in Shopping Centers design in Tehran(Case Studies : Palladium , Koroush , Tirāgeh-2 Shopping Center, and kuwatihaie Reza Passage)", Hoviate shahr, 14, 43, 2020, 61-74. magiran.com/p2171822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال