ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام حسین آبادی، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، (1399). بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 8(1)، 60-69. magiran.com/p2172100
Hosseinabadi B, Ahani Azari A, Danesh A, (2020). Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 8(1), 60-69. magiran.com/p2172100
بهرام حسین آبادی، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 8(1): 60-69. magiran.com/p2172100
Hosseinabadi B, Ahani Azari A, Danesh A, Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 8(1): 60-69. magiran.com/p2172100
بهرام حسین آبادی، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، "بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 8، شماره 1 (1399): 60-69. magiran.com/p2172100
Hosseinabadi B, Ahani Azari A, Danesh A, "Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 8, no.1 (2020): 60-69. magiran.com/p2172100
بهرام حسین آبادی، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، (1399). 'بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 8(1)، صص.60-69. magiran.com/p2172100
Hosseinabadi B, Ahani Azari A, Danesh A, (2020). 'Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 8(1), pp.60-69. magiran.com/p2172100
بهرام حسین آبادی؛ آنیا آهنی آذری؛ احمد دانش. "بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 8 ،1 ، 1399، 60-69. magiran.com/p2172100
Hosseinabadi B; Ahani Azari A; Danesh A. "Frequency and Antibiotic Resistance pattern of Uropathogenic Bacteria Isolated from Urine Samples in Kalaleh, North-East Iran", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 8, 1, 2020, 60-69. magiran.com/p2172100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال