ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان خرمی پور، امیرحسین احمدی حکمتی کار، هادی ستوان، (1399). مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی، مجله علوم پزشکی رازی، 27(192)، 49-59. magiran.com/p2172206
Kayvan Khoramipour, Amirhossein Ahmadi Hekmatikar, Hadi Sotvan, (2020). An overview of Fatmax and MFO in exercise, Razi Journal of Medical Sciences, 27(192), 49-59. magiran.com/p2172206
کیوان خرمی پور، امیرحسین احمدی حکمتی کار، هادی ستوان، مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی. مجله علوم پزشکی رازی، 1399؛ 27(192): 49-59. magiran.com/p2172206
Kayvan Khoramipour, Amirhossein Ahmadi Hekmatikar, Hadi Sotvan, An overview of Fatmax and MFO in exercise, Razi Journal of Medical Sciences, 2020; 27(192): 49-59. magiran.com/p2172206
کیوان خرمی پور، امیرحسین احمدی حکمتی کار، هادی ستوان، "مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی"، مجله علوم پزشکی رازی 27، شماره 192 (1399): 49-59. magiran.com/p2172206
Kayvan Khoramipour, Amirhossein Ahmadi Hekmatikar, Hadi Sotvan, "An overview of Fatmax and MFO in exercise", Razi Journal of Medical Sciences 27, no.192 (2020): 49-59. magiran.com/p2172206
کیوان خرمی پور، امیرحسین احمدی حکمتی کار، هادی ستوان، (1399). 'مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی'، مجله علوم پزشکی رازی، 27(192)، صص.49-59. magiran.com/p2172206
Kayvan Khoramipour, Amirhossein Ahmadi Hekmatikar, Hadi Sotvan, (2020). 'An overview of Fatmax and MFO in exercise', Razi Journal of Medical Sciences, 27(192), pp.49-59. magiran.com/p2172206
کیوان خرمی پور؛ امیرحسین احمدی حکمتی کار؛ هادی ستوان. "مرور Fatmax و MFO در فعالیت ورزشی". مجله علوم پزشکی رازی، 27 ،192 ، 1399، 49-59. magiran.com/p2172206
Kayvan Khoramipour; Amirhossein Ahmadi Hekmatikar; Hadi Sotvan. "An overview of Fatmax and MFO in exercise", Razi Journal of Medical Sciences, 27, 192, 2020, 49-59. magiran.com/p2172206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال