ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم برهانی کاخکی، محمد نریمانی، توکل موسی زاده، (1399). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 118. magiran.com/p2172345
Maryam Borhani Kakhaki, Mohammad Narimani, Tavakkol Mousa Zadeh, (2020). Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Life Skills Training on Life Quality in Uncompromised Couples Applying for Divorce, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 118. magiran.com/p2172345
مریم برهانی کاخکی، محمد نریمانی، توکل موسی زاده، مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 118. magiran.com/p2172345
Maryam Borhani Kakhaki, Mohammad Narimani, Tavakkol Mousa Zadeh, Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Life Skills Training on Life Quality in Uncompromised Couples Applying for Divorce, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 118. magiran.com/p2172345
مریم برهانی کاخکی، محمد نریمانی، توکل موسی زاده، "مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 118. magiran.com/p2172345
Maryam Borhani Kakhaki, Mohammad Narimani, Tavakkol Mousa Zadeh, "Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Life Skills Training on Life Quality in Uncompromised Couples Applying for Divorce", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 118. magiran.com/p2172345
مریم برهانی کاخکی، محمد نریمانی، توکل موسی زاده، (1399). 'مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.118. magiran.com/p2172345
Maryam Borhani Kakhaki, Mohammad Narimani, Tavakkol Mousa Zadeh, (2020). 'Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Life Skills Training on Life Quality in Uncompromised Couples Applying for Divorce', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.118. magiran.com/p2172345
مریم برهانی کاخکی؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده. "مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 118. magiran.com/p2172345
Maryam Borhani Kakhaki; Mohammad Narimani; Tavakkol Mousa Zadeh. "Comparing the Effects of Cognitive-Behavioral Couple Therapy and Life Skills Training on Life Quality in Uncompromised Couples Applying for Divorce", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 118. magiran.com/p2172345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال