ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم مقدم پاشا، فرح نادری، فردین مرادی منش، فریبا زرگر شیرازی، (1399). تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 117. magiran.com/p2172346
Azam Moghadampasha, Farah Naderi, Fardin Moradimanesh, Fariba Zargarshirazi, (2020). The Effects of Mindfulness-Based Metacognitive Therapy on Weight-Related Lifestyle, Hemoglobin A1C, and Leptin in Overweight Women, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 117. magiran.com/p2172346
اعظم مقدم پاشا، فرح نادری، فردین مرادی منش، فریبا زرگر شیرازی، تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 117. magiran.com/p2172346
Azam Moghadampasha, Farah Naderi, Fardin Moradimanesh, Fariba Zargarshirazi, The Effects of Mindfulness-Based Metacognitive Therapy on Weight-Related Lifestyle, Hemoglobin A1C, and Leptin in Overweight Women, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 117. magiran.com/p2172346
اعظم مقدم پاشا، فرح نادری، فردین مرادی منش، فریبا زرگر شیرازی، "تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 117. magiran.com/p2172346
Azam Moghadampasha, Farah Naderi, Fardin Moradimanesh, Fariba Zargarshirazi, "The Effects of Mindfulness-Based Metacognitive Therapy on Weight-Related Lifestyle, Hemoglobin A1C, and Leptin in Overweight Women", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 117. magiran.com/p2172346
اعظم مقدم پاشا، فرح نادری، فردین مرادی منش، فریبا زرگر شیرازی، (1399). 'تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.117. magiran.com/p2172346
Azam Moghadampasha, Farah Naderi, Fardin Moradimanesh, Fariba Zargarshirazi, (2020). 'The Effects of Mindfulness-Based Metacognitive Therapy on Weight-Related Lifestyle, Hemoglobin A1C, and Leptin in Overweight Women', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.117. magiran.com/p2172346
اعظم مقدم پاشا؛ فرح نادری؛ فردین مرادی منش؛ فریبا زرگر شیرازی. "تعیین اثربخشی درمان فراشناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سبک زندگی موثر بر وزن، هموگلوبین A1C و لپتین در زنان فزون وزن". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 117. magiran.com/p2172346
Azam Moghadampasha; Farah Naderi; Fardin Moradimanesh; Fariba Zargarshirazi. "The Effects of Mindfulness-Based Metacognitive Therapy on Weight-Related Lifestyle, Hemoglobin A1C, and Leptin in Overweight Women", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 117. magiran.com/p2172346
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال