ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا حق شناس، مهناز علی اکبری دهکردی، (1399). بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 89. magiran.com/p2172374
Leila Haghshenas, Mahnaz Aliakbari Dehkordi, (2020). The Role of Social Support and Coping Strategies on Psychological Well-Being of Mothers of Children with Cancer, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 89. magiran.com/p2172374
لیلا حق شناس، مهناز علی اکبری دهکردی، بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 89. magiran.com/p2172374
Leila Haghshenas, Mahnaz Aliakbari Dehkordi, The Role of Social Support and Coping Strategies on Psychological Well-Being of Mothers of Children with Cancer, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 89. magiran.com/p2172374
لیلا حق شناس، مهناز علی اکبری دهکردی، "بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 89. magiran.com/p2172374
Leila Haghshenas, Mahnaz Aliakbari Dehkordi, "The Role of Social Support and Coping Strategies on Psychological Well-Being of Mothers of Children with Cancer", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 89. magiran.com/p2172374
لیلا حق شناس، مهناز علی اکبری دهکردی، (1399). 'بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.89. magiran.com/p2172374
Leila Haghshenas, Mahnaz Aliakbari Dehkordi, (2020). 'The Role of Social Support and Coping Strategies on Psychological Well-Being of Mothers of Children with Cancer', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.89. magiran.com/p2172374
لیلا حق شناس؛ مهناز علی اکبری دهکردی. "بررسی نقش حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در پیش بینی بهزیستی روان شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 89. magiran.com/p2172374
Leila Haghshenas; Mahnaz Aliakbari Dehkordi. "The Role of Social Support and Coping Strategies on Psychological Well-Being of Mothers of Children with Cancer", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 89. magiran.com/p2172374
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال