ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نجفیان رضوی، میثم رضایی، مهدی نمازی زاده، عبدالله قاسمی، (1399). تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 84. magiran.com/p2172379
Mahdi Najafian Razavi, Meysam Rezaei, Mahdi Namazizadeh, Abdollah Ghasemi, (2020). Differences Gait in Normal and Overweight Elderly, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 84. magiran.com/p2172379
مهدی نجفیان رضوی، میثم رضایی، مهدی نمازی زاده، عبدالله قاسمی، تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 84. magiran.com/p2172379
Mahdi Najafian Razavi, Meysam Rezaei, Mahdi Namazizadeh, Abdollah Ghasemi, Differences Gait in Normal and Overweight Elderly, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 84. magiran.com/p2172379
مهدی نجفیان رضوی، میثم رضایی، مهدی نمازی زاده، عبدالله قاسمی، "تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 84. magiran.com/p2172379
Mahdi Najafian Razavi, Meysam Rezaei, Mahdi Namazizadeh, Abdollah Ghasemi, "Differences Gait in Normal and Overweight Elderly", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 84. magiran.com/p2172379
مهدی نجفیان رضوی، میثم رضایی، مهدی نمازی زاده، عبدالله قاسمی، (1399). 'تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.84. magiran.com/p2172379
Mahdi Najafian Razavi, Meysam Rezaei, Mahdi Namazizadeh, Abdollah Ghasemi, (2020). 'Differences Gait in Normal and Overweight Elderly', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.84. magiran.com/p2172379
مهدی نجفیان رضوی؛ میثم رضایی؛ مهدی نمازی زاده؛ عبدالله قاسمی. "تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 84. magiran.com/p2172379
Mahdi Najafian Razavi; Meysam Rezaei; Mahdi Namazizadeh; Abdollah Ghasemi. "Differences Gait in Normal and Overweight Elderly", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 84. magiran.com/p2172379
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال