ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه وحیدی نژاد، امیر قمرانی، غلامرضا منشئی، (1399). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی پایین، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 49. magiran.com/p2172413
Mahdiyeh Vahidinejad, Amir Ghamarani, Gholamreza Monsheei, (2020). Self-Regulated Learning Strategies on Self-Concept in Students with Low Educational Motivation, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 49. magiran.com/p2172413
مهدیه وحیدی نژاد، امیر قمرانی، غلامرضا منشئی، اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی پایین. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 49. magiran.com/p2172413
Mahdiyeh Vahidinejad, Amir Ghamarani, Gholamreza Monsheei, Self-Regulated Learning Strategies on Self-Concept in Students with Low Educational Motivation, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 49. magiran.com/p2172413
مهدیه وحیدی نژاد، امیر قمرانی، غلامرضا منشئی، "اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی پایین"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 49. magiran.com/p2172413
Mahdiyeh Vahidinejad, Amir Ghamarani, Gholamreza Monsheei, "Self-Regulated Learning Strategies on Self-Concept in Students with Low Educational Motivation", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 49. magiran.com/p2172413
مهدیه وحیدی نژاد، امیر قمرانی، غلامرضا منشئی، (1399). 'اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی پایین'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.49. magiran.com/p2172413
Mahdiyeh Vahidinejad, Amir Ghamarani, Gholamreza Monsheei, (2020). 'Self-Regulated Learning Strategies on Self-Concept in Students with Low Educational Motivation', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.49. magiran.com/p2172413
مهدیه وحیدی نژاد؛ امیر قمرانی؛ غلامرضا منشئی. "اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دارای انگیزه تحصیلی پایین". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 49. magiran.com/p2172413
Mahdiyeh Vahidinejad; Amir Ghamarani; Gholamreza Monsheei. "Self-Regulated Learning Strategies on Self-Concept in Students with Low Educational Motivation", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 49. magiran.com/p2172413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال