ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده قاسمی، نسرین باقری، حسن پاشا شریفی، (1399). تبیین اثر وضعیت خانوادگی بر بهزیستی جامع دانشجویان براساس نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، 40. magiran.com/p2172422
Farideh Ghasemi, Nasrin Bagheri, Hossein Pasha Sharifi, (2020). Explaining the Effect of Family Status on the Comprehensive Well-being of Students Based on the Mediation Role of Academic Motivation, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), 40. magiran.com/p2172422
فریده قاسمی، نسرین باقری، حسن پاشا شریفی، تبیین اثر وضعیت خانوادگی بر بهزیستی جامع دانشجویان براساس نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی. مجله مطالعات ناتوانی، 1399؛ 10(1): 40. magiran.com/p2172422
Farideh Ghasemi, Nasrin Bagheri, Hossein Pasha Sharifi, Explaining the Effect of Family Status on the Comprehensive Well-being of Students Based on the Mediation Role of Academic Motivation, Middle Eastern Journal of Disability Studies, 2020; 10(1): 40. magiran.com/p2172422
فریده قاسمی، نسرین باقری، حسن پاشا شریفی، "تبیین اثر وضعیت خانوادگی بر بهزیستی جامع دانشجویان براساس نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی"، مجله مطالعات ناتوانی 10، شماره 1 (1399): 40. magiran.com/p2172422
Farideh Ghasemi, Nasrin Bagheri, Hossein Pasha Sharifi, "Explaining the Effect of Family Status on the Comprehensive Well-being of Students Based on the Mediation Role of Academic Motivation", Middle Eastern Journal of Disability Studies 10, no.1 (2020): 40. magiran.com/p2172422
فریده قاسمی، نسرین باقری، حسن پاشا شریفی، (1399). 'تبیین اثر وضعیت خانوادگی بر بهزیستی جامع دانشجویان براساس نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی'، مجله مطالعات ناتوانی، 10(1)، صص.40. magiran.com/p2172422
Farideh Ghasemi, Nasrin Bagheri, Hossein Pasha Sharifi, (2020). 'Explaining the Effect of Family Status on the Comprehensive Well-being of Students Based on the Mediation Role of Academic Motivation', Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10(1), pp.40. magiran.com/p2172422
فریده قاسمی؛ نسرین باقری؛ حسن پاشا شریفی. "تبیین اثر وضعیت خانوادگی بر بهزیستی جامع دانشجویان براساس نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی". مجله مطالعات ناتوانی، 10 ،1 ، 1399، 40. magiran.com/p2172422
Farideh Ghasemi; Nasrin Bagheri; Hossein Pasha Sharifi. "Explaining the Effect of Family Status on the Comprehensive Well-being of Students Based on the Mediation Role of Academic Motivation", Middle Eastern Journal of Disability Studies, 10, 1, 2020, 40. magiran.com/p2172422
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال