ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازلی مقدم یکتا، سید علی جوزی، عبدالرضا کریمی، (1399). بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب ایران و مدل آسیب پذیری راستیک، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(2)، 79-91. magiran.com/p2172521
Nazli Moghadam Yekta , Seyed Ali Jozi, Abdolreza Karimi, (2020). Study of Quality & Pollution of Urmia Gadarchay Catchment, Using Water Quality Index and WRASTIC Vulnerability Model, Journal of Environmental Sciences and Technology, 22(2), 79-91. magiran.com/p2172521
نازلی مقدم یکتا، سید علی جوزی، عبدالرضا کریمی، بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب ایران و مدل آسیب پذیری راستیک. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1399؛ 22(2): 79-91. magiran.com/p2172521
Nazli Moghadam Yekta , Seyed Ali Jozi, Abdolreza Karimi, Study of Quality & Pollution of Urmia Gadarchay Catchment, Using Water Quality Index and WRASTIC Vulnerability Model, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2020; 22(2): 79-91. magiran.com/p2172521
نازلی مقدم یکتا، سید علی جوزی، عبدالرضا کریمی، "بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب ایران و مدل آسیب پذیری راستیک"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 22، شماره 2 (1399): 79-91. magiran.com/p2172521
Nazli Moghadam Yekta , Seyed Ali Jozi, Abdolreza Karimi, "Study of Quality & Pollution of Urmia Gadarchay Catchment, Using Water Quality Index and WRASTIC Vulnerability Model", Journal of Environmental Sciences and Technology 22, no.2 (2020): 79-91. magiran.com/p2172521
نازلی مقدم یکتا، سید علی جوزی، عبدالرضا کریمی، (1399). 'بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب ایران و مدل آسیب پذیری راستیک'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22(2)، صص.79-91. magiran.com/p2172521
Nazli Moghadam Yekta , Seyed Ali Jozi, Abdolreza Karimi, (2020). 'Study of Quality & Pollution of Urmia Gadarchay Catchment, Using Water Quality Index and WRASTIC Vulnerability Model', Journal of Environmental Sciences and Technology, 22(2), pp.79-91. magiran.com/p2172521
نازلی مقدم یکتا؛ سید علی جوزی؛ عبدالرضا کریمی. "بررسی وضعیت کیفی حوزه آبریز گدارچای ارومیه با استفاده از شاخص کیفیت منابع آب ایران و مدل آسیب پذیری راستیک". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 22 ،2 ، 1399، 79-91. magiran.com/p2172521
Nazli Moghadam Yekta ; Seyed Ali Jozi; Abdolreza Karimi. "Study of Quality & Pollution of Urmia Gadarchay Catchment, Using Water Quality Index and WRASTIC Vulnerability Model", Journal of Environmental Sciences and Technology, 22, 2, 2020, 79-91. magiran.com/p2172521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال