ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن آزرم، محمدحسن طرازکار، (1399). بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20(3)، 189-208. magiran.com/p2172561
Hassan Azarm, MohammadHassan Tarazkar, (2020). Investigating the Factors Affecting Undernourishment in Iran: an Application of the ARDL Model, The Economic Reseach, 20(3), 189-208. magiran.com/p2172561
حسن آزرم، محمدحسن طرازکار، بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 1399؛ 20(3): 189-208. magiran.com/p2172561
Hassan Azarm, MohammadHassan Tarazkar, Investigating the Factors Affecting Undernourishment in Iran: an Application of the ARDL Model, The Economic Reseach, 2020; 20(3): 189-208. magiran.com/p2172561
حسن آزرم، محمدحسن طرازکار، "بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 20، شماره 3 (1399): 189-208. magiran.com/p2172561
Hassan Azarm, MohammadHassan Tarazkar, "Investigating the Factors Affecting Undernourishment in Iran: an Application of the ARDL Model", The Economic Reseach 20, no.3 (2020): 189-208. magiran.com/p2172561
حسن آزرم، محمدحسن طرازکار، (1399). 'بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده'، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20(3)، صص.189-208. magiran.com/p2172561
Hassan Azarm, MohammadHassan Tarazkar, (2020). 'Investigating the Factors Affecting Undernourishment in Iran: an Application of the ARDL Model', The Economic Reseach, 20(3), pp.189-208. magiran.com/p2172561
حسن آزرم؛ محمدحسن طرازکار. "بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده". فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 20 ،3 ، 1399، 189-208. magiran.com/p2172561
Hassan Azarm; MohammadHassan Tarazkar. "Investigating the Factors Affecting Undernourishment in Iran: an Application of the ARDL Model", The Economic Reseach, 20, 3, 2020, 189-208. magiran.com/p2172561
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال