ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کلثوم شفاعت زاده، علی محمد نظری ، باقر ثنائی ذاکر، (1398). بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2(5)، 83-97. magiran.com/p2172757
Kolsoom Shafaatzadeh, Ali Mohammad Nazari, Baqir Sanai Zakir, (2019). Investigating the Relationship between Job Self-Esteem and Marital Satisfaction among Official Female Employees of Tehran Radio and Television in 2010, Journal of Applied Research in Counseling, 2(5), 83-97. magiran.com/p2172757
کلثوم شفاعت زاده، علی محمد نظری ، باقر ثنائی ذاکر، بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389. مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 1398؛ 2(5): 83-97. magiran.com/p2172757
Kolsoom Shafaatzadeh, Ali Mohammad Nazari, Baqir Sanai Zakir, Investigating the Relationship between Job Self-Esteem and Marital Satisfaction among Official Female Employees of Tehran Radio and Television in 2010, Journal of Applied Research in Counseling, 2019; 2(5): 83-97. magiran.com/p2172757
کلثوم شفاعت زاده، علی محمد نظری ، باقر ثنائی ذاکر، "بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389"، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره 2، شماره 5 (1398): 83-97. magiran.com/p2172757
Kolsoom Shafaatzadeh, Ali Mohammad Nazari, Baqir Sanai Zakir, "Investigating the Relationship between Job Self-Esteem and Marital Satisfaction among Official Female Employees of Tehran Radio and Television in 2010", Journal of Applied Research in Counseling 2, no.5 (2019): 83-97. magiran.com/p2172757
کلثوم شفاعت زاده، علی محمد نظری ، باقر ثنائی ذاکر، (1398). 'بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389'، مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2(5)، صص.83-97. magiran.com/p2172757
Kolsoom Shafaatzadeh, Ali Mohammad Nazari, Baqir Sanai Zakir, (2019). 'Investigating the Relationship between Job Self-Esteem and Marital Satisfaction among Official Female Employees of Tehran Radio and Television in 2010', Journal of Applied Research in Counseling, 2(5), pp.83-97. magiran.com/p2172757
کلثوم شفاعت زاده؛ علی محمد نظری ؛ باقر ثنائی ذاکر. "بررسی رابطه خویشتن پنداره شغلی و رضایت زناشویی بین کارکنان زن رسمی صدا و سیمای تهران در سال 1389". مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره، 2 ،5 ، 1398، 83-97. magiran.com/p2172757
Kolsoom Shafaatzadeh; Ali Mohammad Nazari; Baqir Sanai Zakir. "Investigating the Relationship between Job Self-Esteem and Marital Satisfaction among Official Female Employees of Tehran Radio and Television in 2010", Journal of Applied Research in Counseling, 2, 5, 2019, 83-97. magiran.com/p2172757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال