ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد صالحی کاخکی، بهاره تقوی نژاد، (1399). معرفی و گونه شناسی تزیینات هندسی در آرایه های معماری گنبد سلطانیه، نشریه مطالعات معماری ایران، 9(17)، 165-178. magiran.com/p2172852
Ahmad Salehi Kakhki, Bahareh Taghavi Nejad, (2020). Introduction and Typology of Geometric Decorations in the Architectural Ornaments of the Dome of Sultaniyya, Journal of Iranian Architecture Studies, 9(17), 165-178. magiran.com/p2172852
احمد صالحی کاخکی، بهاره تقوی نژاد، معرفی و گونه شناسی تزیینات هندسی در آرایه های معماری گنبد سلطانیه. نشریه مطالعات معماری ایران، 1399؛ 9(17): 165-178. magiran.com/p2172852
Ahmad Salehi Kakhki, Bahareh Taghavi Nejad, Introduction and Typology of Geometric Decorations in the Architectural Ornaments of the Dome of Sultaniyya, Journal of Iranian Architecture Studies, 2020; 9(17): 165-178. magiran.com/p2172852
احمد صالحی کاخکی، بهاره تقوی نژاد، "معرفی و گونه شناسی تزیینات هندسی در آرایه های معماری گنبد سلطانیه"، نشریه مطالعات معماری ایران 9، شماره 17 (1399): 165-178. magiran.com/p2172852
Ahmad Salehi Kakhki, Bahareh Taghavi Nejad, "Introduction and Typology of Geometric Decorations in the Architectural Ornaments of the Dome of Sultaniyya", Journal of Iranian Architecture Studies 9, no.17 (2020): 165-178. magiran.com/p2172852
احمد صالحی کاخکی، بهاره تقوی نژاد، (1399). 'معرفی و گونه شناسی تزیینات هندسی در آرایه های معماری گنبد سلطانیه'، نشریه مطالعات معماری ایران، 9(17)، صص.165-178. magiran.com/p2172852
Ahmad Salehi Kakhki, Bahareh Taghavi Nejad, (2020). 'Introduction and Typology of Geometric Decorations in the Architectural Ornaments of the Dome of Sultaniyya', Journal of Iranian Architecture Studies, 9(17), pp.165-178. magiran.com/p2172852
احمد صالحی کاخکی؛ بهاره تقوی نژاد. "معرفی و گونه شناسی تزیینات هندسی در آرایه های معماری گنبد سلطانیه". نشریه مطالعات معماری ایران، 9 ،17 ، 1399، 165-178. magiran.com/p2172852
Ahmad Salehi Kakhki; Bahareh Taghavi Nejad. "Introduction and Typology of Geometric Decorations in the Architectural Ornaments of the Dome of Sultaniyya", Journal of Iranian Architecture Studies, 9, 17, 2020, 165-178. magiran.com/p2172852
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال