ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید نظام الدین رستمکلایی، عباس رحیمی نژاد، رضا رستمی، حجت الله فراهانی، (1399). نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11(2)، 83-99. magiran.com/p2173048
Seid Nezamoddin Rostamkalaee, Abbas Rahiminezhad , Reza Rostami, Hojjatollah Farahani, (2020). The Role of Biomarkers Derived from Emotional Continuous Performance Tasks in the Diagnosis of Depression in Women and Men, Journal of Applied Psycology Research, 11(2), 83-99. magiran.com/p2173048
سید نظام الدین رستمکلایی، عباس رحیمی نژاد، رضا رستمی، حجت الله فراهانی، نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده. مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1399؛ 11(2): 83-99. magiran.com/p2173048
Seid Nezamoddin Rostamkalaee, Abbas Rahiminezhad , Reza Rostami, Hojjatollah Farahani, The Role of Biomarkers Derived from Emotional Continuous Performance Tasks in the Diagnosis of Depression in Women and Men, Journal of Applied Psycology Research, 2020; 11(2): 83-99. magiran.com/p2173048
سید نظام الدین رستمکلایی، عباس رحیمی نژاد، رضا رستمی، حجت الله فراهانی، "نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده"، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی 11، شماره 2 (1399): 83-99. magiran.com/p2173048
Seid Nezamoddin Rostamkalaee, Abbas Rahiminezhad , Reza Rostami, Hojjatollah Farahani, "The Role of Biomarkers Derived from Emotional Continuous Performance Tasks in the Diagnosis of Depression in Women and Men", Journal of Applied Psycology Research 11, no.2 (2020): 83-99. magiran.com/p2173048
سید نظام الدین رستمکلایی، عباس رحیمی نژاد، رضا رستمی، حجت الله فراهانی، (1399). 'نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده'، مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11(2)، صص.83-99. magiran.com/p2173048
Seid Nezamoddin Rostamkalaee, Abbas Rahiminezhad , Reza Rostami, Hojjatollah Farahani, (2020). 'The Role of Biomarkers Derived from Emotional Continuous Performance Tasks in the Diagnosis of Depression in Women and Men', Journal of Applied Psycology Research, 11(2), pp.83-99. magiran.com/p2173048
سید نظام الدین رستمکلایی؛ عباس رحیمی نژاد؛ رضا رستمی؛ حجت الله فراهانی. "نقش زیست نشانگرهای برگرفته از تکلیف عملکرد پیوسته هیجانی در تشخیص زنان و مردان افسرده". مجله پژوهش های کاربردی روانشناختی، 11 ،2 ، 1399، 83-99. magiran.com/p2173048
Seid Nezamoddin Rostamkalaee; Abbas Rahiminezhad ; Reza Rostami; Hojjatollah Farahani. "The Role of Biomarkers Derived from Emotional Continuous Performance Tasks in the Diagnosis of Depression in Women and Men", Journal of Applied Psycology Research, 11, 2, 2020, 83-99. magiran.com/p2173048
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال