ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سپیده رحمانیان، مهنوش محمودی، (1399). بررسی تاثیر نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی، مورد مطالعاتی: بیمارستان شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 13(31)، 67-78. magiran.com/p2173611
Sepideh Rahmanian , Mahnoosh Mahmoudi, (2020). Study of the Effect of Light and Color on the Medical Interior Design; Case Study: Shahid Rahimi and Shohada-ye Ashayer Hospitals, Khorramabad City, Iran, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 13(31), 67-78. magiran.com/p2173611
سپیده رحمانیان، مهنوش محمودی، بررسی تاثیر نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی، مورد مطالعاتی: بیمارستان شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 1399؛ 13(31): 67-78. magiran.com/p2173611
Sepideh Rahmanian , Mahnoosh Mahmoudi, Study of the Effect of Light and Color on the Medical Interior Design; Case Study: Shahid Rahimi and Shohada-ye Ashayer Hospitals, Khorramabad City, Iran, Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 2020; 13(31): 67-78. magiran.com/p2173611
سپیده رحمانیان، مهنوش محمودی، "بررسی تاثیر نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی، مورد مطالعاتی: بیمارستان شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد"، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر 13، شماره 31 (1399): 67-78. magiran.com/p2173611
Sepideh Rahmanian , Mahnoosh Mahmoudi, "Study of the Effect of Light and Color on the Medical Interior Design; Case Study: Shahid Rahimi and Shohada-ye Ashayer Hospitals, Khorramabad City, Iran", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning 13, no.31 (2020): 67-78. magiran.com/p2173611
سپیده رحمانیان، مهنوش محمودی، (1399). 'بررسی تاثیر نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی، مورد مطالعاتی: بیمارستان شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد'، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 13(31)، صص.67-78. magiran.com/p2173611
Sepideh Rahmanian , Mahnoosh Mahmoudi, (2020). 'Study of the Effect of Light and Color on the Medical Interior Design; Case Study: Shahid Rahimi and Shohada-ye Ashayer Hospitals, Khorramabad City, Iran', Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 13(31), pp.67-78. magiran.com/p2173611
سپیده رحمانیان؛ مهنوش محمودی. "بررسی تاثیر نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی، مورد مطالعاتی: بیمارستان شهید رحیمی و شهدای عشایر خرم آباد". نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 13 ،31 ، 1399، 67-78. magiran.com/p2173611
Sepideh Rahmanian ; Mahnoosh Mahmoudi. "Study of the Effect of Light and Color on the Medical Interior Design; Case Study: Shahid Rahimi and Shohada-ye Ashayer Hospitals, Khorramabad City, Iran", Journal of Architect, Urban Design & Urban Planning, 13, 31, 2020, 67-78. magiran.com/p2173611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال