ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مستانه کاکائی، حسین کلباسی اشتری ، (1399). جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز، فصلنامه تاریخ فلسفه، 10(40)، 131-148. magiran.com/p2173777
Hossein Kalbasi Ashtari, (2020). Place of the First Cause in Francisco Suarez’s Metaphysics, History of Philosophy, 10(40), 131-148. magiran.com/p2173777
مستانه کاکائی، حسین کلباسی اشتری ، جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز. فصلنامه تاریخ فلسفه، 1399؛ 10(40): 131-148. magiran.com/p2173777
Hossein Kalbasi Ashtari, Place of the First Cause in Francisco Suarez’s Metaphysics, History of Philosophy, 2020; 10(40): 131-148. magiran.com/p2173777
مستانه کاکائی، حسین کلباسی اشتری ، "جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز"، فصلنامه تاریخ فلسفه 10، شماره 40 (1399): 131-148. magiran.com/p2173777
Hossein Kalbasi Ashtari, "Place of the First Cause in Francisco Suarez’s Metaphysics", History of Philosophy 10, no.40 (2020): 131-148. magiran.com/p2173777
مستانه کاکائی، حسین کلباسی اشتری ، (1399). 'جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز'، فصلنامه تاریخ فلسفه، 10(40)، صص.131-148. magiran.com/p2173777
Hossein Kalbasi Ashtari, (2020). 'Place of the First Cause in Francisco Suarez’s Metaphysics', History of Philosophy, 10(40), pp.131-148. magiran.com/p2173777
مستانه کاکائی؛ حسین کلباسی اشتری . "جایگاه علت اولی در مابعدالطبیعه فرانسیسکو سوآرز". فصلنامه تاریخ فلسفه، 10 ،40 ، 1399، 131-148. magiran.com/p2173777
Hossein Kalbasi Ashtari. "Place of the First Cause in Francisco Suarez’s Metaphysics", History of Philosophy, 10, 40, 2020, 131-148. magiran.com/p2173777
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال