ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا دوستی، سید مهدی حقدوست، (1399). بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(5)، 60-66. magiran.com/p2174163
Sara Dousti, Seyed Mehdi Haghdoost , (2020). Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(5), 60-66. magiran.com/p2174163
سارا دوستی، سید مهدی حقدوست، بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1399؛ 23(5): 60-66. magiran.com/p2174163
Sara Dousti, Seyed Mehdi Haghdoost , Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2020; 23(5): 60-66. magiran.com/p2174163
سارا دوستی، سید مهدی حقدوست، "بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 23، شماره 5 (1399): 60-66. magiran.com/p2174163
Sara Dousti, Seyed Mehdi Haghdoost , "Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 23, no.5 (2020): 60-66. magiran.com/p2174163
سارا دوستی، سید مهدی حقدوست، (1399). 'بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23(5)، صص.60-66. magiran.com/p2174163
Sara Dousti, Seyed Mehdi Haghdoost , (2020). 'Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23(5), pp.60-66. magiran.com/p2174163
سارا دوستی؛ سید مهدی حقدوست. "بررسی میزان ابتلاء به عفونت محل زخم جراحی بعد از سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های سطح شهر تبریز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 23 ،5 ، 1399، 60-66. magiran.com/p2174163
Sara Dousti; Seyed Mehdi Haghdoost . "Rate of post-cesarean surgical wound infection and its related factors in women referred to Tabriz hospitals", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 23, 5, 2020, 60-66. magiran.com/p2174163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال