ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید فرزین فائزی، سید رضا شریفی، (1399). ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(2)، 123-133. magiran.com/p2174352
Seyed Farzin Faezi, Seyed Reza Sharifi, (2020). The Effect of freezing and Thawing cycles on the Durability Parameters of Lime- Cement Stabilized Clay Subgrade based on compressive strength results, Quranic Knowledge Research, 20(2), 123-133. magiran.com/p2174352
سید فرزین فائزی، سید رضا شریفی، ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1399؛ 20(2): 123-133. magiran.com/p2174352
Seyed Farzin Faezi, Seyed Reza Sharifi, The Effect of freezing and Thawing cycles on the Durability Parameters of Lime- Cement Stabilized Clay Subgrade based on compressive strength results, Quranic Knowledge Research, 2020; 20(2): 123-133. magiran.com/p2174352
سید فرزین فائزی، سید رضا شریفی، "ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 20، شماره 2 (1399): 123-133. magiran.com/p2174352
Seyed Farzin Faezi, Seyed Reza Sharifi, "The Effect of freezing and Thawing cycles on the Durability Parameters of Lime- Cement Stabilized Clay Subgrade based on compressive strength results", Quranic Knowledge Research 20, no.2 (2020): 123-133. magiran.com/p2174352
سید فرزین فائزی، سید رضا شریفی، (1399). 'ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(2)، صص.123-133. magiran.com/p2174352
Seyed Farzin Faezi, Seyed Reza Sharifi, (2020). 'The Effect of freezing and Thawing cycles on the Durability Parameters of Lime- Cement Stabilized Clay Subgrade based on compressive strength results', Quranic Knowledge Research, 20(2), pp.123-133. magiran.com/p2174352
سید فرزین فائزی؛ سید رضا شریفی. "ارزیابی تأثیر سیمان پرتلند آهکی بر ویژگیهای مکانیکی و عملکردی بستر رسی تثبیت شده". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20 ،2 ، 1399، 123-133. magiran.com/p2174352
Seyed Farzin Faezi; Seyed Reza Sharifi. "The Effect of freezing and Thawing cycles on the Durability Parameters of Lime- Cement Stabilized Clay Subgrade based on compressive strength results", Quranic Knowledge Research, 20, 2, 2020, 123-133. magiran.com/p2174352
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال