ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین رفیعیان، عبدالحسین حداد، ابراهیم نجفی کانی، (1399). بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(2)، 41-54. magiran.com/p2174359
Amir Hossein Rafiean, Abdolhosein Haddad, Ebrahim Najafi Kani, (2020). Performance Evaluation of Novel Chemical Activators for Soil Stabilization by Activated Slag, Quranic Knowledge Research, 20(2), 41-54. magiran.com/p2174359
امیرحسین رفیعیان، عبدالحسین حداد، ابراهیم نجفی کانی، بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا. فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 1399؛ 20(2): 41-54. magiran.com/p2174359
Amir Hossein Rafiean, Abdolhosein Haddad, Ebrahim Najafi Kani, Performance Evaluation of Novel Chemical Activators for Soil Stabilization by Activated Slag, Quranic Knowledge Research, 2020; 20(2): 41-54. magiran.com/p2174359
امیرحسین رفیعیان، عبدالحسین حداد، ابراهیم نجفی کانی، "بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا"، فصلنامه مهندسی عمران مدرس 20، شماره 2 (1399): 41-54. magiran.com/p2174359
Amir Hossein Rafiean, Abdolhosein Haddad, Ebrahim Najafi Kani, "Performance Evaluation of Novel Chemical Activators for Soil Stabilization by Activated Slag", Quranic Knowledge Research 20, no.2 (2020): 41-54. magiran.com/p2174359
امیرحسین رفیعیان، عبدالحسین حداد، ابراهیم نجفی کانی، (1399). 'بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا'، فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20(2)، صص.41-54. magiran.com/p2174359
Amir Hossein Rafiean, Abdolhosein Haddad, Ebrahim Najafi Kani, (2020). 'Performance Evaluation of Novel Chemical Activators for Soil Stabilization by Activated Slag', Quranic Knowledge Research, 20(2), pp.41-54. magiran.com/p2174359
امیرحسین رفیعیان؛ عبدالحسین حداد؛ ابراهیم نجفی کانی. "بررسی عملکرد فعال کننده های شیمیایی نوین برای تثبیت خاک با استفاده از سرباره فعال شده با قلیا". فصلنامه مهندسی عمران مدرس، 20 ،2 ، 1399، 41-54. magiran.com/p2174359
Amir Hossein Rafiean; Abdolhosein Haddad; Ebrahim Najafi Kani. "Performance Evaluation of Novel Chemical Activators for Soil Stabilization by Activated Slag", Quranic Knowledge Research, 20, 2, 2020, 41-54. magiran.com/p2174359
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال