ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه محمدی، حسن احمدی نیا، رضا وزیری نژاد، آزیتا منشوری، حمید استاد ابراهیمی، محسن رضائیان، (1399). عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(6)، 603-618. magiran.com/p2174450
N. Mohamadi, H. Ahmadinia, R. Vazirinejad, A. Manshoori, H. Ostadebrahimi, M. Rezaeian, (2020). Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(6), 603-618. magiran.com/p2174450
نجمه محمدی، حسن احمدی نیا، رضا وزیری نژاد، آزیتا منشوری، حمید استاد ابراهیمی، محسن رضائیان، عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1399؛ 19(6): 603-618. magiran.com/p2174450
N. Mohamadi, H. Ahmadinia, R. Vazirinejad, A. Manshoori, H. Ostadebrahimi, M. Rezaeian, Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2020; 19(6): 603-618. magiran.com/p2174450
نجمه محمدی، حسن احمدی نیا، رضا وزیری نژاد، آزیتا منشوری، حمید استاد ابراهیمی، محسن رضائیان، "عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 19، شماره 6 (1399): 603-618. magiran.com/p2174450
N. Mohamadi, H. Ahmadinia, R. Vazirinejad, A. Manshoori, H. Ostadebrahimi, M. Rezaeian, "Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 19, no.6 (2020): 603-618. magiran.com/p2174450
نجمه محمدی، حسن احمدی نیا، رضا وزیری نژاد، آزیتا منشوری، حمید استاد ابراهیمی، محسن رضائیان، (1399). 'عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19(6)، صص.603-618. magiran.com/p2174450
N. Mohamadi, H. Ahmadinia, R. Vazirinejad, A. Manshoori, H. Ostadebrahimi, M. Rezaeian, (2020). 'Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19(6), pp.603-618. magiran.com/p2174450
نجمه محمدی؛ حسن احمدی نیا؛ رضا وزیری نژاد؛ آزیتا منشوری؛ حمید استاد ابراهیمی؛ محسن رضائیان. "عوامل خطر مادری موثر بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان در شهرستان رفسنجان در سال 1397: یک مطالعه مورد شاهدی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 19 ،6 ، 1399، 603-618. magiran.com/p2174450
N. Mohamadi; H. Ahmadinia; R. Vazirinejad; A. Manshoori; H. Ostadebrahimi; M. Rezaeian. "Maternal Risk Factors Affecting Low Birth Weight in Rafsanjan Township in 2018: A Case Control Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 19, 6, 2020, 603-618. magiran.com/p2174450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال