ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطارد سادات مصطفوی نیا، محمد بیات، مهدی قطره سامانی، سید کامران قریشی، (1399). بررسی تاثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(3)، 40-52. magiran.com/p2174679
Atarod Sadat Mostafavinia, Mohammd Bayat, Mehdi Ghatresamani, Kamran Ghoreishi, (2020). Effect of Low-level Laser Therapy on Bone Defect Repairin Diabetic and Osteoporotic Rats using the Real-Time PCR Technique, Ilam University of Medical Science, 28(3), 40-52. magiran.com/p2174679
عطارد سادات مصطفوی نیا، محمد بیات، مهدی قطره سامانی، سید کامران قریشی، بررسی تاثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1399؛ 28(3): 40-52. magiran.com/p2174679
Atarod Sadat Mostafavinia, Mohammd Bayat, Mehdi Ghatresamani, Kamran Ghoreishi, Effect of Low-level Laser Therapy on Bone Defect Repairin Diabetic and Osteoporotic Rats using the Real-Time PCR Technique, Ilam University of Medical Science, 2020; 28(3): 40-52. magiran.com/p2174679
عطارد سادات مصطفوی نیا، محمد بیات، مهدی قطره سامانی، سید کامران قریشی، "بررسی تاثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 28، شماره 3 (1399): 40-52. magiran.com/p2174679
Atarod Sadat Mostafavinia, Mohammd Bayat, Mehdi Ghatresamani, Kamran Ghoreishi, "Effect of Low-level Laser Therapy on Bone Defect Repairin Diabetic and Osteoporotic Rats using the Real-Time PCR Technique", Ilam University of Medical Science 28, no.3 (2020): 40-52. magiran.com/p2174679
عطارد سادات مصطفوی نیا، محمد بیات، مهدی قطره سامانی، سید کامران قریشی، (1399). 'بررسی تاثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28(3)، صص.40-52. magiran.com/p2174679
Atarod Sadat Mostafavinia, Mohammd Bayat, Mehdi Ghatresamani, Kamran Ghoreishi, (2020). 'Effect of Low-level Laser Therapy on Bone Defect Repairin Diabetic and Osteoporotic Rats using the Real-Time PCR Technique', Ilam University of Medical Science, 28(3), pp.40-52. magiran.com/p2174679
عطارد سادات مصطفوی نیا؛ محمد بیات؛ مهدی قطره سامانی؛ سید کامران قریشی. "بررسی تاثیرکاربرد لیزرکم توان بر ترمیم نقص استخوانی در موش های صحرایی ماده دیابتیک و استئوپوروتیک با استفاده از تکنیک Real-time PCR". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 28 ،3 ، 1399، 40-52. magiran.com/p2174679
Atarod Sadat Mostafavinia; Mohammd Bayat; Mehdi Ghatresamani; Kamran Ghoreishi. "Effect of Low-level Laser Therapy on Bone Defect Repairin Diabetic and Osteoporotic Rats using the Real-Time PCR Technique", Ilam University of Medical Science, 28, 3, 2020, 40-52. magiran.com/p2174679
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال