ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر کوهی چله کران، حسین دهقانی سانیج، امین علیزاده، الهه کنعانی، (1399). اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ، نشریه آب و خاک، 34(3)، 549-563. magiran.com/p2174719
Nader N. Kouhi Chelle Karan, Hossein Dehghanisanij, Amin Alizadeh, Elahe Kanani, (2020). Interaction of Irrigation Regimes and Nitrogen Fertilizer on Soil Moisture Variation and Grain Yield under Tape-Drip Irrigation System, Journal of water and soil, 34(3), 549-563. magiran.com/p2174719
نادر کوهی چله کران، حسین دهقانی سانیج، امین علیزاده، الهه کنعانی، اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ. نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 549-563. magiran.com/p2174719
Nader N. Kouhi Chelle Karan, Hossein Dehghanisanij, Amin Alizadeh, Elahe Kanani, Interaction of Irrigation Regimes and Nitrogen Fertilizer on Soil Moisture Variation and Grain Yield under Tape-Drip Irrigation System, Journal of water and soil, 2020; 34(3): 549-563. magiran.com/p2174719
نادر کوهی چله کران، حسین دهقانی سانیج، امین علیزاده، الهه کنعانی، "اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 549-563. magiran.com/p2174719
Nader N. Kouhi Chelle Karan, Hossein Dehghanisanij, Amin Alizadeh, Elahe Kanani, "Interaction of Irrigation Regimes and Nitrogen Fertilizer on Soil Moisture Variation and Grain Yield under Tape-Drip Irrigation System", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 549-563. magiran.com/p2174719
نادر کوهی چله کران، حسین دهقانی سانیج، امین علیزاده، الهه کنعانی، (1399). 'اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.549-563. magiran.com/p2174719
Nader N. Kouhi Chelle Karan, Hossein Dehghanisanij, Amin Alizadeh, Elahe Kanani, (2020). 'Interaction of Irrigation Regimes and Nitrogen Fertilizer on Soil Moisture Variation and Grain Yield under Tape-Drip Irrigation System', Journal of water and soil, 34(3), pp.549-563. magiran.com/p2174719
نادر کوهی چله کران؛ حسین دهقانی سانیج؛ امین علیزاده؛ الهه کنعانی. "اثر توام رژیم های آبیاری و کود نیتروژن بر تغییرات رطوبتی خاک و عملکرد ذرت دانه ای با سامانه آبیاری قطره ای تیپ". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 549-563. magiran.com/p2174719
Nader N. Kouhi Chelle Karan; Hossein Dehghanisanij; Amin Alizadeh; Elahe Kanani. "Interaction of Irrigation Regimes and Nitrogen Fertilizer on Soil Moisture Variation and Grain Yield under Tape-Drip Irrigation System", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 549-563. magiran.com/p2174719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال