ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صغری توفیق، داریوش رحیمی، حجت الله یزدان پناه، (1399). شبیه سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد، نشریه آب و خاک، 34(3)، 579-592. magiran.com/p2174721
D. Rahimi, H. Yazadnpanah, (2020). Simulation of Yield, Evapotranspiration, Water Requirement and Water Use Efficiency of Wheat Using CERES-WHEAT-DSSAT Model in Shahrekord Plain, Journal of water and soil, 34(3), 579-592. magiran.com/p2174721
صغری توفیق، داریوش رحیمی، حجت الله یزدان پناه، شبیه سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد. نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 579-592. magiran.com/p2174721
D. Rahimi, H. Yazadnpanah, Simulation of Yield, Evapotranspiration, Water Requirement and Water Use Efficiency of Wheat Using CERES-WHEAT-DSSAT Model in Shahrekord Plain, Journal of water and soil, 2020; 34(3): 579-592. magiran.com/p2174721
صغری توفیق، داریوش رحیمی، حجت الله یزدان پناه، "شبیه سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 579-592. magiran.com/p2174721
D. Rahimi, H. Yazadnpanah, "Simulation of Yield, Evapotranspiration, Water Requirement and Water Use Efficiency of Wheat Using CERES-WHEAT-DSSAT Model in Shahrekord Plain", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 579-592. magiran.com/p2174721
صغری توفیق، داریوش رحیمی، حجت الله یزدان پناه، (1399). 'شبیه سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.579-592. magiran.com/p2174721
D. Rahimi, H. Yazadnpanah, (2020). 'Simulation of Yield, Evapotranspiration, Water Requirement and Water Use Efficiency of Wheat Using CERES-WHEAT-DSSAT Model in Shahrekord Plain', Journal of water and soil, 34(3), pp.579-592. magiran.com/p2174721
صغری توفیق؛ داریوش رحیمی؛ حجت الله یزدان پناه. "شبیه سازی عملکرد، تبخیرتعرق، نیاز آبی و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از مدل CERES-WHEAT-DSSAT در دشت شهرکرد". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 579-592. magiran.com/p2174721
D. Rahimi; H. Yazadnpanah. "Simulation of Yield, Evapotranspiration, Water Requirement and Water Use Efficiency of Wheat Using CERES-WHEAT-DSSAT Model in Shahrekord Plain", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 579-592. magiran.com/p2174721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال