ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام مهرابی گوهری، حمیدرضا متین فر، روح الله تقی زاده مهرجردی، اعظم جعفری، (1399). قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR)) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی، نشریه آب و خاک، 34(3)، 623-635. magiran.com/p2174724
E. Mehrabi Gohari, H.R. Matinfar, R. Taghizadeh Mehrjardi, A. Jafari, (2020). Visible-Near Infrared (VIS-NIR) Spectrophotometry in Predicting Soil Particle Percentage Using Artificial Neural Network and Partial Least Squares Regression, Journal of water and soil, 34(3), 623-635. magiran.com/p2174724
الهام مهرابی گوهری، حمیدرضا متین فر، روح الله تقی زاده مهرجردی، اعظم جعفری، قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR)) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی. نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 623-635. magiran.com/p2174724
E. Mehrabi Gohari, H.R. Matinfar, R. Taghizadeh Mehrjardi, A. Jafari, Visible-Near Infrared (VIS-NIR) Spectrophotometry in Predicting Soil Particle Percentage Using Artificial Neural Network and Partial Least Squares Regression, Journal of water and soil, 2020; 34(3): 623-635. magiran.com/p2174724
الهام مهرابی گوهری، حمیدرضا متین فر، روح الله تقی زاده مهرجردی، اعظم جعفری، "قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR)) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 623-635. magiran.com/p2174724
E. Mehrabi Gohari, H.R. Matinfar, R. Taghizadeh Mehrjardi, A. Jafari, "Visible-Near Infrared (VIS-NIR) Spectrophotometry in Predicting Soil Particle Percentage Using Artificial Neural Network and Partial Least Squares Regression", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 623-635. magiran.com/p2174724
الهام مهرابی گوهری، حمیدرضا متین فر، روح الله تقی زاده مهرجردی، اعظم جعفری، (1399). 'قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR)) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.623-635. magiran.com/p2174724
E. Mehrabi Gohari, H.R. Matinfar, R. Taghizadeh Mehrjardi, A. Jafari, (2020). 'Visible-Near Infrared (VIS-NIR) Spectrophotometry in Predicting Soil Particle Percentage Using Artificial Neural Network and Partial Least Squares Regression', Journal of water and soil, 34(3), pp.623-635. magiran.com/p2174724
الهام مهرابی گوهری؛ حمیدرضا متین فر؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ اعظم جعفری. "قابلیت طیف سنجی مرئی-مادون قرمزنزدیکVIS-NIR)) در پیش بینی درصد ذرات خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون حداقل مربعات جزئی". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 623-635. magiran.com/p2174724
E. Mehrabi Gohari; H.R. Matinfar; R. Taghizadeh Mehrjardi; A. Jafari. "Visible-Near Infrared (VIS-NIR) Spectrophotometry in Predicting Soil Particle Percentage Using Artificial Neural Network and Partial Least Squares Regression", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 623-635. magiran.com/p2174724
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال