ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدی حسینی، مجید فکری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، (1399). اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان، نشریه آب و خاک، 34(3)، 637-648. magiran.com/p2174725
H. Hosseini, M. Fekri, M.H. Farpoor, M. Mahmoodabadi, (2020). Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province, Journal of water and soil, 34(3), 637-648. magiran.com/p2174725
هدی حسینی، مجید فکری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان. نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 637-648. magiran.com/p2174725
H. Hosseini, M. Fekri, M.H. Farpoor, M. Mahmoodabadi, Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province, Journal of water and soil, 2020; 34(3): 637-648. magiran.com/p2174725
هدی حسینی، مجید فکری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، "اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 637-648. magiran.com/p2174725
H. Hosseini, M. Fekri, M.H. Farpoor, M. Mahmoodabadi, "Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 637-648. magiran.com/p2174725
هدی حسینی، مجید فکری، محمدهادی فرپور، مجید محمودآبادی، (1399). 'اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.637-648. magiran.com/p2174725
H. Hosseini, M. Fekri, M.H. Farpoor, M. Mahmoodabadi, (2020). 'Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province', Journal of water and soil, 34(3), pp.637-648. magiran.com/p2174725
هدی حسینی؛ مجید فکری؛ محمدهادی فرپور؛ مجید محمودآبادی. "اثرات حذف کربنات ها و ماده آلی بر جذب فسفر در برخی خاک های آهکی استان کرمان". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 637-648. magiran.com/p2174725
H. Hosseini; M. Fekri; M.H. Farpoor; M. Mahmoodabadi. "Removal of Carbonates and Organic Matter from Soil Influences Phosphorous Sorption in Calcareous Soil of Kerman Province", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 637-648. magiran.com/p2174725
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال