ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا خدادادی، رضا قربانی نصر آبادی، محسن علمائی، سید علیرضا موحدی نائینی، (1399). اثر تلقیح باکتری های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری، نشریه آب و خاک، 34(3)، 649-660. magiran.com/p2174726
R. Khodadadi, Reza Ghorbani Nasrabadi, Mohsen olamaee, Seyed Alireza Movahedi Naini, (2020). Effect of Azotobacter and Azospirillum on Growth and Physiological Characteristics of Barley (Hordeum vulgare) under Salinity Stress, Journal of water and soil, 34(3), 649-660. magiran.com/p2174726
رضا خدادادی، رضا قربانی نصر آبادی، محسن علمائی، سید علیرضا موحدی نائینی، اثر تلقیح باکتری های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری. نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 649-660. magiran.com/p2174726
R. Khodadadi, Reza Ghorbani Nasrabadi, Mohsen olamaee, Seyed Alireza Movahedi Naini, Effect of Azotobacter and Azospirillum on Growth and Physiological Characteristics of Barley (Hordeum vulgare) under Salinity Stress, Journal of water and soil, 2020; 34(3): 649-660. magiran.com/p2174726
رضا خدادادی، رضا قربانی نصر آبادی، محسن علمائی، سید علیرضا موحدی نائینی، "اثر تلقیح باکتری های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 649-660. magiran.com/p2174726
R. Khodadadi, Reza Ghorbani Nasrabadi, Mohsen olamaee, Seyed Alireza Movahedi Naini, "Effect of Azotobacter and Azospirillum on Growth and Physiological Characteristics of Barley (Hordeum vulgare) under Salinity Stress", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 649-660. magiran.com/p2174726
رضا خدادادی، رضا قربانی نصر آبادی، محسن علمائی، سید علیرضا موحدی نائینی، (1399). 'اثر تلقیح باکتری های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.649-660. magiran.com/p2174726
R. Khodadadi, Reza Ghorbani Nasrabadi, Mohsen olamaee, Seyed Alireza Movahedi Naini, (2020). 'Effect of Azotobacter and Azospirillum on Growth and Physiological Characteristics of Barley (Hordeum vulgare) under Salinity Stress', Journal of water and soil, 34(3), pp.649-660. magiran.com/p2174726
رضا خدادادی؛ رضا قربانی نصر آبادی؛ محسن علمائی؛ سید علیرضا موحدی نائینی. "اثر تلقیح باکتری های ازتوباکترو آزوسپیریلیوم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه جو تحت تنش شوری". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 649-660. magiran.com/p2174726
R. Khodadadi; Reza Ghorbani Nasrabadi; Mohsen olamaee; Seyed Alireza Movahedi Naini. "Effect of Azotobacter and Azospirillum on Growth and Physiological Characteristics of Barley (Hordeum vulgare) under Salinity Stress", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 649-660. magiran.com/p2174726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال