ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر نیکبخت، وحید عشقی، طاهر برزگر، علیرضا واعظی، (1399). برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)، نشریه آب و خاک، 34(3)، 675-688. magiran.com/p2174728
J. Nikbakht, V. Eshghi, T. Barzegar, A.R. Vaezi, (2020). Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1), Journal of water and soil, 34(3), 675-688. magiran.com/p2174728
جعفر نیکبخت، وحید عشقی، طاهر برزگر، علیرضا واعظی، برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1). نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 675-688. magiran.com/p2174728
J. Nikbakht, V. Eshghi, T. Barzegar, A.R. Vaezi, Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1), Journal of water and soil, 2020; 34(3): 675-688. magiran.com/p2174728
جعفر نیکبخت، وحید عشقی، طاهر برزگر، علیرضا واعظی، "برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 675-688. magiran.com/p2174728
J. Nikbakht, V. Eshghi, T. Barzegar, A.R. Vaezi, "Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 675-688. magiran.com/p2174728
جعفر نیکبخت، وحید عشقی، طاهر برزگر، علیرضا واعظی، (1399). 'برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.675-688. magiran.com/p2174728
J. Nikbakht, V. Eshghi, T. Barzegar, A.R. Vaezi, (2020). 'Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)', Journal of water and soil, 34(3), pp.675-688. magiran.com/p2174728
جعفر نیکبخت؛ وحید عشقی؛ طاهر برزگر؛ علیرضا واعظی. "برهمکنش مصرف کود اوره و آب مغناطیس شده بر عملکرد و کارایی مصرف آب و کود در گیاه خیار (Cucumis sativus cv. Kish F1)". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 675-688. magiran.com/p2174728
J. Nikbakht; V. Eshghi; T. Barzegar; A.R. Vaezi. "Interaction of Urea Fertilizer and Magnetized Water on Yield and Water and Fertilizer Use Efficiency in Cucumber (Cucumis sativus cv. Kish F1)", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 675-688. magiran.com/p2174728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال