ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین موسوی، فرزین شهبازی، شاهین اوستان، علی اصغر جعفرزاده، بودیمن میناسنی، (1399). کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)، نشریه آب و خاک، 34(3)، 689-705. magiran.com/p2174729
Amin Mousavi, Farzin Shahabzi, Shahin Oustan, AliAsghar Jafarzadeh, (2020). Application of Two Data Mining Techniques for Mapping the Spatial Distribution of Soil Organic Carbon (Case Study: East Shore of Urmia Lake), Journal of water and soil, 34(3), 689-705. magiran.com/p2174729
امین موسوی، فرزین شهبازی، شاهین اوستان، علی اصغر جعفرزاده، بودیمن میناسنی، کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه). نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 689-705. magiran.com/p2174729
Amin Mousavi, Farzin Shahabzi, Shahin Oustan, AliAsghar Jafarzadeh, Application of Two Data Mining Techniques for Mapping the Spatial Distribution of Soil Organic Carbon (Case Study: East Shore of Urmia Lake), Journal of water and soil, 2020; 34(3): 689-705. magiran.com/p2174729
امین موسوی، فرزین شهبازی، شاهین اوستان، علی اصغر جعفرزاده، بودیمن میناسنی، "کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 689-705. magiran.com/p2174729
Amin Mousavi, Farzin Shahabzi, Shahin Oustan, AliAsghar Jafarzadeh, "Application of Two Data Mining Techniques for Mapping the Spatial Distribution of Soil Organic Carbon (Case Study: East Shore of Urmia Lake)", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 689-705. magiran.com/p2174729
امین موسوی، فرزین شهبازی، شاهین اوستان، علی اصغر جعفرزاده، بودیمن میناسنی، (1399). 'کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.689-705. magiran.com/p2174729
Amin Mousavi, Farzin Shahabzi, Shahin Oustan, AliAsghar Jafarzadeh, (2020). 'Application of Two Data Mining Techniques for Mapping the Spatial Distribution of Soil Organic Carbon (Case Study: East Shore of Urmia Lake)', Journal of water and soil, 34(3), pp.689-705. magiran.com/p2174729
امین موسوی؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ علی اصغر جعفرزاده؛ بودیمن میناسنی. "کاربرد دو تکنیک داده کاوی برای تهیه نقشه پراکنش مکانی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: کرانه شرقی دریاچه ارومیه)". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 689-705. magiran.com/p2174729
Amin Mousavi; Farzin Shahabzi; Shahin Oustan; AliAsghar Jafarzadeh. "Application of Two Data Mining Techniques for Mapping the Spatial Distribution of Soil Organic Carbon (Case Study: East Shore of Urmia Lake)", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 689-705. magiran.com/p2174729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال