ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مولائی آرپناهی، محمدحسن صالحی، مصطفی کریمیان اقبال، زهره مصلح، (1399). تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)، نشریه آب و خاک، 34(3)، 707-720. magiran.com/p2174730
mohammad molaei Arpnahi, mohammadHasan Salehi, Mostafa Karimian Egbal, Zohreh Mosleh, (2020). Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province), Journal of water and soil, 34(3), 707-720. magiran.com/p2174730
محمد مولائی آرپناهی، محمدحسن صالحی، مصطفی کریمیان اقبال، زهره مصلح، تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری). نشریه آب و خاک، 1399؛ 34(3): 707-720. magiran.com/p2174730
mohammad molaei Arpnahi, mohammadHasan Salehi, Mostafa Karimian Egbal, Zohreh Mosleh, Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province), Journal of water and soil, 2020; 34(3): 707-720. magiran.com/p2174730
محمد مولائی آرپناهی، محمدحسن صالحی، مصطفی کریمیان اقبال، زهره مصلح، "تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)"، نشریه آب و خاک 34، شماره 3 (1399): 707-720. magiran.com/p2174730
mohammad molaei Arpnahi, mohammadHasan Salehi, Mostafa Karimian Egbal, Zohreh Mosleh, "Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)", Journal of water and soil 34, no.3 (2020): 707-720. magiran.com/p2174730
محمد مولائی آرپناهی، محمدحسن صالحی، مصطفی کریمیان اقبال، زهره مصلح، (1399). 'تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)'، نشریه آب و خاک، 34(3)، صص.707-720. magiran.com/p2174730
mohammad molaei Arpnahi, mohammadHasan Salehi, Mostafa Karimian Egbal, Zohreh Mosleh, (2020). 'Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)', Journal of water and soil, 34(3), pp.707-720. magiran.com/p2174730
محمد مولائی آرپناهی؛ محمدحسن صالحی؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ زهره مصلح. "تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)". نشریه آب و خاک، 34 ،3 ، 1399، 707-720. magiran.com/p2174730
mohammad molaei Arpnahi; mohammadHasan Salehi; Mostafa Karimian Egbal; Zohreh Mosleh. "Effect of Land-Use Change on some Physical and Chemical Indices of Soil Quality in the Bazoft Region, (Chaharmahal-Va-Bakhtiari Province)", Journal of water and soil, 34, 3, 2020, 707-720. magiran.com/p2174730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال