ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر نظام الاسلامی، سید امیر حسین پیشگویی ، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، (1399). به کار گیری الگوی مراقبتی روی در مراقبین خانگی بیماران روانی، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 20(1)، 60. magiran.com/p2174804
Nezam Eslami S, Pishgooie AH, Sharififar ST, Soltannejad F, (2020). Using Roy Care Pattern on Home Remedies for Mental Illness, Journal of the School of Army Nursing, 20(1), 60. magiran.com/p2174804
سحر نظام الاسلامی، سید امیر حسین پیشگویی ، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، به کار گیری الگوی مراقبتی روی در مراقبین خانگی بیماران روانی. مجله دانشکده پرستاری ارتش، 1399؛ 20(1): 60. magiran.com/p2174804
Nezam Eslami S, Pishgooie AH, Sharififar ST, Soltannejad F, Using Roy Care Pattern on Home Remedies for Mental Illness, Journal of the School of Army Nursing, 2020; 20(1): 60. magiran.com/p2174804
سحر نظام الاسلامی، سید امیر حسین پیشگویی ، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، "به کار گیری الگوی مراقبتی روی در مراقبین خانگی بیماران روانی"، مجله دانشکده پرستاری ارتش 20، شماره 1 (1399): 60. magiran.com/p2174804
Nezam Eslami S, Pishgooie AH, Sharififar ST, Soltannejad F, "Using Roy Care Pattern on Home Remedies for Mental Illness", Journal of the School of Army Nursing 20, no.1 (2020): 60. magiran.com/p2174804
سحر نظام الاسلامی، سید امیر حسین پیشگویی ، سیمین تاج شریفی فر، فاطمه سلطان نژاد، (1399). 'به کار گیری الگوی مراقبتی روی در مراقبین خانگی بیماران روانی'، مجله دانشکده پرستاری ارتش، 20(1)، صص.60. magiran.com/p2174804
Nezam Eslami S, Pishgooie AH, Sharififar ST, Soltannejad F, (2020). 'Using Roy Care Pattern on Home Remedies for Mental Illness', Journal of the School of Army Nursing, 20(1), pp.60. magiran.com/p2174804
سحر نظام الاسلامی؛ سید امیر حسین پیشگویی ؛ سیمین تاج شریفی فر؛ فاطمه سلطان نژاد. "به کار گیری الگوی مراقبتی روی در مراقبین خانگی بیماران روانی". مجله دانشکده پرستاری ارتش، 20 ،1 ، 1399، 60. magiran.com/p2174804
Nezam Eslami S; Pishgooie AH; Sharififar ST; Soltannejad F. "Using Roy Care Pattern on Home Remedies for Mental Illness", Journal of the School of Army Nursing, 20, 1, 2020, 60. magiran.com/p2174804
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال