ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی اسکندری دامنه، حمید غلامی، حسن خسروی، رسول مهدوی نجف آبادی، اسدالله خورانی، جیمی لی، (1399). مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیره مارکوف، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(35)، 57-72. magiran.com/p2174946
Hadi Eskandari Damaneh, Hamid Gholami, Hassan Khosravi , Rasoul Mahdavi Najafabadi, Asadollah Khoorani, Gimmy Li, (2020). Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain, Geography and Sustainability of Environment, 10(35), 57-72. magiran.com/p2174946
هادی اسکندری دامنه، حمید غلامی، حسن خسروی، رسول مهدوی نجف آبادی، اسدالله خورانی، جیمی لی، مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیره مارکوف. فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 1399؛ 10(35): 57-72. magiran.com/p2174946
Hadi Eskandari Damaneh, Hamid Gholami, Hassan Khosravi , Rasoul Mahdavi Najafabadi, Asadollah Khoorani, Gimmy Li, Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain, Geography and Sustainability of Environment, 2020; 10(35): 57-72. magiran.com/p2174946
هادی اسکندری دامنه، حمید غلامی، حسن خسروی، رسول مهدوی نجف آبادی، اسدالله خورانی، جیمی لی، "مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیره مارکوف"، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط 10، شماره 35 (1399): 57-72. magiran.com/p2174946
Hadi Eskandari Damaneh, Hamid Gholami, Hassan Khosravi , Rasoul Mahdavi Najafabadi, Asadollah Khoorani, Gimmy Li, "Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain", Geography and Sustainability of Environment 10, no.35 (2020): 57-72. magiran.com/p2174946
هادی اسکندری دامنه، حمید غلامی، حسن خسروی، رسول مهدوی نجف آبادی، اسدالله خورانی، جیمی لی، (1399). 'مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیره مارکوف'، فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10(35)، صص.57-72. magiran.com/p2174946
Hadi Eskandari Damaneh, Hamid Gholami, Hassan Khosravi , Rasoul Mahdavi Najafabadi, Asadollah Khoorani, Gimmy Li, (2020). 'Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain', Geography and Sustainability of Environment, 10(35), pp.57-72. magiran.com/p2174946
هادی اسکندری دامنه؛ حمید غلامی؛ حسن خسروی؛ رسول مهدوی نجف آبادی؛ اسدالله خورانی؛ جیمی لی. "مدل سازی تغییرات مکانی و زمانی کاربری و پوشش اراضی حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از ترکیب سلول خودکار و زنجیره مارکوف". فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، 10 ،35 ، 1399، 57-72. magiran.com/p2174946
Hadi Eskandari Damaneh; Hamid Gholami; Hassan Khosravi ; Rasoul Mahdavi Najafabadi; Asadollah Khoorani; Gimmy Li. "Modeling Spatial and Temporal Changes in Land-Uses and Land Cover of the Urmia Lake Basin Applying Cellular Automata and Markov Chain", Geography and Sustainability of Environment, 10, 35, 2020, 57-72. magiran.com/p2174946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال