ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه رضائی، محمد زمانی احمدمحمودی، پوریا رزازیانی، (1399). ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(7)، 92-100. magiran.com/p2175365
M. Rezaei , M. Zamani Ahmadmahmudi, P. Razaziani, (2020). Clinical Evaluation of Dental Malocclusion in Referred Dogs to The Veternary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman, Veterinary Researches and Biological Products, 33(7), 92-100. magiran.com/p2175365
مهدیه رضائی، محمد زمانی احمدمحمودی، پوریا رزازیانی، ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1399؛ 33(7): 92-100. magiran.com/p2175365
M. Rezaei , M. Zamani Ahmadmahmudi, P. Razaziani, Clinical Evaluation of Dental Malocclusion in Referred Dogs to The Veternary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman, Veterinary Researches and Biological Products, 2020; 33(7): 92-100. magiran.com/p2175365
مهدیه رضائی، محمد زمانی احمدمحمودی، پوریا رزازیانی، "ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 33، شماره 7 (1399): 92-100. magiran.com/p2175365
M. Rezaei , M. Zamani Ahmadmahmudi, P. Razaziani, "Clinical Evaluation of Dental Malocclusion in Referred Dogs to The Veternary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman", Veterinary Researches and Biological Products 33, no.7 (2020): 92-100. magiran.com/p2175365
مهدیه رضائی، محمد زمانی احمدمحمودی، پوریا رزازیانی، (1399). 'ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33(7)، صص.92-100. magiran.com/p2175365
M. Rezaei , M. Zamani Ahmadmahmudi, P. Razaziani, (2020). 'Clinical Evaluation of Dental Malocclusion in Referred Dogs to The Veternary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman', Veterinary Researches and Biological Products, 33(7), pp.92-100. magiran.com/p2175365
مهدیه رضائی؛ محمد زمانی احمدمحمودی؛ پوریا رزازیانی. "ارزیابی بالینی بدفرمی های فک و دندان در سگ های ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 33 ،7 ، 1399، 92-100. magiran.com/p2175365
M. Rezaei ; M. Zamani Ahmadmahmudi; P. Razaziani. "Clinical Evaluation of Dental Malocclusion in Referred Dogs to The Veternary Hospital of Shahid Bahonar University of Kerman", Veterinary Researches and Biological Products, 33, 7, 2020, 92-100. magiran.com/p2175365
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال