ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم شاهرخی، مهدی رنجبران، سمیه زارعی، (1399). مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 24(1)، 68-79. magiran.com/p2175430
Akram Shahrokhi, Mahdi Ranjbaran, Somayeh Zarei, (2020). Comparing the Perceptions of Nurses and Patients’ Families About the Expectations of Patients’ Families in Intensive Care Unit, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 24(1), 68-79. magiran.com/p2175430
اکرم شاهرخی، مهدی رنجبران، سمیه زارعی، مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1399؛ 24(1): 68-79. magiran.com/p2175430
Akram Shahrokhi, Mahdi Ranjbaran, Somayeh Zarei, Comparing the Perceptions of Nurses and Patients’ Families About the Expectations of Patients’ Families in Intensive Care Unit, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2020; 24(1): 68-79. magiran.com/p2175430
اکرم شاهرخی، مهدی رنجبران، سمیه زارعی، "مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 24، شماره 1 (1399): 68-79. magiran.com/p2175430
Akram Shahrokhi, Mahdi Ranjbaran, Somayeh Zarei, "Comparing the Perceptions of Nurses and Patients’ Families About the Expectations of Patients’ Families in Intensive Care Unit", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 24, no.1 (2020): 68-79. magiran.com/p2175430
اکرم شاهرخی، مهدی رنجبران، سمیه زارعی، (1399). 'مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 24(1)، صص.68-79. magiran.com/p2175430
Akram Shahrokhi, Mahdi Ranjbaran, Somayeh Zarei, (2020). 'Comparing the Perceptions of Nurses and Patients’ Families About the Expectations of Patients’ Families in Intensive Care Unit', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 24(1), pp.68-79. magiran.com/p2175430
اکرم شاهرخی؛ مهدی رنجبران؛ سمیه زارعی. "مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در ارتباط با انتظارات خانواده بیماران بخش های آی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر قزوین". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 24 ،1 ، 1399، 68-79. magiran.com/p2175430
Akram Shahrokhi; Mahdi Ranjbaran; Somayeh Zarei. "Comparing the Perceptions of Nurses and Patients’ Families About the Expectations of Patients’ Families in Intensive Care Unit", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 24, 1, 2020, 68-79. magiran.com/p2175430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال