ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام شاه بهرامی، حنان عموزاد مهدیرجی، مهناز حسین زاده، (1399). اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه های بیمارستان های آموزشی منتخب، نشریه مدیریت سلامت، 23(80)، 89-101. magiran.com/p2175743
Elham Shahbahrami, Hanan Amoozad Mahdiraji, Mahnaz Hosseinzadeh, (2020). Prioritizing Determinants of Drug sustainable supply chain management in Hospital Pharmacies, Journal of Health Administration, 23(80), 89-101. magiran.com/p2175743
الهام شاه بهرامی، حنان عموزاد مهدیرجی، مهناز حسین زاده، اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه های بیمارستان های آموزشی منتخب. نشریه مدیریت سلامت، 1399؛ 23(80): 89-101. magiran.com/p2175743
Elham Shahbahrami, Hanan Amoozad Mahdiraji, Mahnaz Hosseinzadeh, Prioritizing Determinants of Drug sustainable supply chain management in Hospital Pharmacies, Journal of Health Administration, 2020; 23(80): 89-101. magiran.com/p2175743
الهام شاه بهرامی، حنان عموزاد مهدیرجی، مهناز حسین زاده، "اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه های بیمارستان های آموزشی منتخب"، نشریه مدیریت سلامت 23، شماره 80 (1399): 89-101. magiran.com/p2175743
Elham Shahbahrami, Hanan Amoozad Mahdiraji, Mahnaz Hosseinzadeh, "Prioritizing Determinants of Drug sustainable supply chain management in Hospital Pharmacies", Journal of Health Administration 23, no.80 (2020): 89-101. magiran.com/p2175743
الهام شاه بهرامی، حنان عموزاد مهدیرجی، مهناز حسین زاده، (1399). 'اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه های بیمارستان های آموزشی منتخب'، نشریه مدیریت سلامت، 23(80)، صص.89-101. magiran.com/p2175743
Elham Shahbahrami, Hanan Amoozad Mahdiraji, Mahnaz Hosseinzadeh, (2020). 'Prioritizing Determinants of Drug sustainable supply chain management in Hospital Pharmacies', Journal of Health Administration, 23(80), pp.89-101. magiran.com/p2175743
الهام شاه بهرامی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ مهناز حسین زاده. "اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین پایدار دارو در داروخانه های بیمارستان های آموزشی منتخب". نشریه مدیریت سلامت، 23 ،80 ، 1399، 89-101. magiran.com/p2175743
Elham Shahbahrami; Hanan Amoozad Mahdiraji; Mahnaz Hosseinzadeh. "Prioritizing Determinants of Drug sustainable supply chain management in Hospital Pharmacies", Journal of Health Administration, 23, 80, 2020, 89-101. magiran.com/p2175743
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال