ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر همتا، عابدین ثقفی پور، احسان مظفری، زهرا سالمی، (1399). تعیین عوامل موثر بر طول درمان با ترکیبات آنتیموان موضعی یا سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی: مدل تحلیل بقا، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(6)، 388-396. magiran.com/p2176824
Amir Hamta, Abedin Saghafipour, Ehssan Mozaffari, Zahra Salemi, (2020). Factors affecting the antimonial treatment duration rate in patients with cutaneous leishmaniasis: survival analysis model, Tehran University Medical Journal, 78(6), 388-396. magiran.com/p2176824
امیر همتا، عابدین ثقفی پور، احسان مظفری، زهرا سالمی، تعیین عوامل موثر بر طول درمان با ترکیبات آنتیموان موضعی یا سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی: مدل تحلیل بقا. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399؛ 78(6): 388-396. magiran.com/p2176824
Amir Hamta, Abedin Saghafipour, Ehssan Mozaffari, Zahra Salemi, Factors affecting the antimonial treatment duration rate in patients with cutaneous leishmaniasis: survival analysis model, Tehran University Medical Journal, 2020; 78(6): 388-396. magiran.com/p2176824
امیر همتا، عابدین ثقفی پور، احسان مظفری، زهرا سالمی، "تعیین عوامل موثر بر طول درمان با ترکیبات آنتیموان موضعی یا سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی: مدل تحلیل بقا"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 78، شماره 6 (1399): 388-396. magiran.com/p2176824
Amir Hamta, Abedin Saghafipour, Ehssan Mozaffari, Zahra Salemi, "Factors affecting the antimonial treatment duration rate in patients with cutaneous leishmaniasis: survival analysis model", Tehran University Medical Journal 78, no.6 (2020): 388-396. magiran.com/p2176824
امیر همتا، عابدین ثقفی پور، احسان مظفری، زهرا سالمی، (1399). 'تعیین عوامل موثر بر طول درمان با ترکیبات آنتیموان موضعی یا سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی: مدل تحلیل بقا'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78(6)، صص.388-396. magiran.com/p2176824
Amir Hamta, Abedin Saghafipour, Ehssan Mozaffari, Zahra Salemi, (2020). 'Factors affecting the antimonial treatment duration rate in patients with cutaneous leishmaniasis: survival analysis model', Tehran University Medical Journal, 78(6), pp.388-396. magiran.com/p2176824
امیر همتا؛ عابدین ثقفی پور؛ احسان مظفری؛ زهرا سالمی. "تعیین عوامل موثر بر طول درمان با ترکیبات آنتیموان موضعی یا سیستمیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی: مدل تحلیل بقا". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 78 ،6 ، 1399، 388-396. magiran.com/p2176824
Amir Hamta; Abedin Saghafipour; Ehssan Mozaffari; Zahra Salemi. "Factors affecting the antimonial treatment duration rate in patients with cutaneous leishmaniasis: survival analysis model", Tehran University Medical Journal, 78, 6, 2020, 388-396. magiran.com/p2176824
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال